E 2 Eriksnäs II

SuomeksiDetaljplan och detaljplaneändring

Detaljplaneringen av Eriksnäsområdet (S 21), som ingår i planläggningsprogrammet 2011–2014, inleds med E 2 Detaljplan för Eriksnäs II och ändring av detaljplan. Detaljplaneområdet ingår i Eriksnäs delgeneralplan som är under arbete.

På ett område på ca 43 ha planeras ett bostadsområde för cirka 1 600 - 1 700 invånare med anknytande grönområden samt trafikförbindelser. Området ligger söder om Söderkulla, Borgåleden (riksväg 7) och det nuvarande småhusområdet i Eriksnäs. Avståndet till Söderkulla centrum är 3,5 km.

Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy fungerar som planprojektets planeringskonsult från början av november 2012.

Avgränsningen på guidekartan

Kontaktpersoner

Jarkko Lyytinen, planläggningschef
tfn. 050 409 3957

e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Godkännande

Arbetet med detaljplanen fortsätter när förhandlingarna om markanvändningsavtalet slutförts.

Förslagsskedet

Planförslaget var framlagt under tiden 2.4 – 2.5.2013.
Kungörelse 28.3.2013 (pdf)

Planförslag (pdf)
Beskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf):

Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning (daterat 20.3.2013) (pdf)
Bilaga 2. Markägokarta (pdf)
Bilaga 3. Rör- och ledningskarta (pdf)
Bilaga 4. Utdrag ur berggrunds- och jordmånskartor (pdf)
Bilaga 5. Karta över jordmånen och byggbarheten (pdf)
Bilaga 6. Naturinventeringskartor (pdf)
Bilaga 7. Landskapsinventeringskartor (pdf)
Bilaga 8. Gällande/utgående detaljplan (pdf)
Bilaga 9. Förminskning av detaljplanekartan (pdf)
Bilaga 10. Beteckningar och bestämmelser (pdf)
Bilaga 11. Illustrationer (pdf)
Bilaga 12. Kalkyl över efterfrågan på service (pdf)
Bilaga 13. Promemoria från myndigheternas samråd (pdf)
Bilaga 14. Promemorior från invånarmöten (17.11.2011 och 15.1.2013) (pdf)
Bilaga 15. Sammandrag av webbdiskussionen (pdf)
Bilaga 16. Blankett för uppföljning av detaljplanen (pdf)
Bilaga 17. Planeringsanvisningar för byggsätt och närmiljö (pdf) Illustrationer >

Planmaterialet presenterades vid en planutställning i Söderkulla bibliotek onsdag 17.4.2013 kl. 16.30–19.30. Tack till alla besökare!

Utredningar

Hulevesiselvitys (dagvattenutredning, sammandrag på svenska) (FCG) (pdf)
Liikenteen toimivuustarkastelu (trafikgranskning, endast på finska) (Ramboll) (pdf)
Melutarkastelu (bullergranskning, endast på finska) (Ramboll) (pdf)
Arkeologinen tarkkuusinventointi (arkeologisk specialinventering) (pdf)
Arkeologinen koekaivaus (arkeologisk utgrävning) (Mikroliitti Oy) (pdf)

Preliminärt planförslag

Det preliminära planförslaget presenterades vid en planutställning 5.3.2013. Tack till alla deltagare!

Kungörelse 27.2.2013 (pdf)

Beredningsskedet

Beredningsmaterialet var framlagt under tiden 2.1 – 1.2.2013
Kungörelse 2.1.2013 (pdf)

Plankarta (pdf)
Beredningsskedets rapport (pdf)

Rapportens bilagor (pdf)
Bilaga 1. Gällande detaljplan (pdf)
Bilaga 2. Naturutredningskartor (pdf)
Bilaga 3. Landskapsutredningskartor (pdf)
Bilaga 4. Jordmånskartor (pdf)
Bilaga 5. Rör- och ledningskarta (pdf)
Bilaga 6. Markägo (pdf)
Bilaga 7. Program för deltagande och bedömning 12.12.2012 (pdf)
Bilaga 8. Planutkast A3 (pdf)
Bilaga 9. Beteckningar och bestämmelser A4 (pdf)
Bilaga 10. Illustrationer (pdf) Illustrationer

Presentationstillfälle 15.1.2013
Planläggningen av Eriksnäs II presenterades tisdag 15.1.2013 på Servicehuset Linda. Tack till alla deltagare!
Presentationsdior (pdf)
Promemoria (pdf)
Kartkommentarer (pdf)

Under tiden för framläggandet var det också möjligt att lämna kommentarer om detaljplanen via Eriksnäs invånarförenings webbsidor (www.eriksnas.fi).
Sammandrag av webbdiskussionen (pdf)

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 3.11.2011. 
Kungörelse 3.11.2011 (pdf)

För dem som var intresserade av områdets planläggning ordnades ett presentationsmöte torsdagen 17.11.2011.

Program för deltagande och bedömning, uppdaterat 20.3.2013 (pdf)

Senast ändrat 26.06.2019