E 4A Jontas idrottspark

Suomeksi

Detaljplan

Planeringsområdet ligger i Hangelby i Sibbo cirka 4 km sydost om Söderkulla. Planeringsområdet är beläget på den västra sidan av Kalkstrandsvägen och omfattar cirka 16,5 hektar. Planläggningen berör fastigheten Jontas 753-408-9-58.

Syftet är att utarbeta en detaljplan för ett område för idrotts- och rekreationsanläggningar. Tidigare planerades detaljplanen för Jontas trädgårdsby för samma område men eftersom behovet av att placera funktionerna ändrades kungjordes ett nytt planprojekt, Hangelbyträskets trädgårdsby, anhängigt för en större markareal. Efter kungörandet om anhängighet har man konstaterat att det lönar sig att fortsätta planprojektet i två delar: E4A Jontas idrottspark, på den tidigare delen och E4B Hangelbyträskets trägårdsby, på den utvidgade delen. Planen E4A förverkligas först och sen påbörjas uppgörande av plan E4B.

Kontaktpersoner

planläggningschef Jarkko Lyytinen
tfn 050 409 3957
e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi


Laga kraft

Detaljplanen för Jontas idrottspark träder i kraft 27.2.2020

Kungörelse 27.2.2020 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)


Godkännande

Sibbo kommunfullmäktige har 11.11.2019 § 92 gjort ett beslut att godkänna detaljplanen för Jontas idrottspark. Protokollsutdrag om godkännandet, pdf

Kungörelse om godkännadet, pdf
Godkännd detaljplankarta, pdf
Godkännd planbeskrivning, pdf
Planbeskrivningens bilagor, pdf
Illustration, pdf

Förslagsskedet

Detaljplaneförslaget var framlagt 11.4 - 13.5.2019.

Förslaget till detaljplan var framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 11.4 - 13.5.2019 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla) samt på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner..

Kungörelse om framläggandet (pdf)

Plankarta förslag (pdf)
Beteckningar och bestämmelser (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Beredningsskedets utlåtanden och åsikter samt bemötanden (pdf)

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 26.3.2019 § 113 (pdf)

Beredningsskedet

Detaljplaneutkastet och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning var framlagda 22.2.-23.3.2018.

Eventuella åsikter om detaljplaneutkastet skulle lämnas in skriftligt senast 23.3.2018 till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi.

Man kunde bekanta sig med detaljplaneutkastet vid en planutställning  i Sipoonlahden koulu (Fröken Miilis väg 6, Söderkulla) måndag 5.3.2018 kl. 17–19. Man kunde besöka utställningen när som helst mellan kl. 17 och 19. Vid samma tillställning kunde man även bekanta sig med byggprojekten på Miilis område.

Kungörelse (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Beskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor:

1. Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning (pdf)
2. Promemoria från samarbetsmöte, på finska (pdf)
3. Förminskning av detaljplanekartan (pdf)
4. Detaljplanebetecningar och -bestämmelser (pdf)
5. Illustration (pdf)
6. Blankett för uppföljning av detaljplanen (pdf)

Utredningar, på finska

Dagvattenutredning (pdf)
Landskapsinventering (pdf)
Trafikutredning (pdf)
Konsekvenser för grundvattnet av dumpning av överskottsmassor (pdf)

Under den här länken finns material som utarbetats tidigare för detaljplanen för Jontas trädgårdsby

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 7.9.2017.

Detaljplanearbetet har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning, som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan. Programmet finns framlagd på webben under hela planprocessen. Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast den 10.10.2017 till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering(at)sibbo.fi.

Kungörelse (pdf)
Program för deltagande och bedömning (pdf)

Senast ändrat 26.02.2020