N 39 Nickby räddningsstation

Suomeksi

Detaljplan

Planeringsområdet är beläget i den sydöstra delen av Nickby, som är den största tätorten och centrumet för förvaltning i Sibbo; sydöster om det nuvarande bostadsområdet Östanåparken, f.d. sjukhusområdet. Avståndet från planområdet till Nickby centrum är ca 1,5 km. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en ny räddningsstation som tjänar räddningsväsendets behov av lokaler, idag och i framtiden, intill huvudfarleden på en fördelaktigare plats jämfört med den befintliga räddningsstationen. Ett mål är också att på samma gång undersöka möjligheterna att placera en transformatorstation (Sibbo Energi) på den södra sidan av Oljevägen, nära den plats där 110 och 20 kV kraftledningarna går isär. Transformatorstationen skulle syfta till att förbättra elförsörjningens funktion.


Plangränsen på guidekartan
Kontaktpersoner
planläggare Jani Ylimäki, tfn 040 356 3037
planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957
e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Områdets avgränsning på flygbild

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 7.9.2020 § 48 godkänt N39 Detaljplan för Nickby räddningsstation. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 15 september 2020 i kommunens allmänna datanät.

http://sipoo02.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20202716

Mötesärende i pdf-format
Besvärsanvisning (pdf)

Kungörelse om godkännande 17.9.2020 (pdf)

Godkänt planmaterial
Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Bemötanden till utlåtanden och anmärkningar i förslagsskedet (pdf)

 

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplan och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 16.3 ‐ 15.4.2020 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

De skriftliga anmärkningarna ska vara kommunen tillhanda senast 15.4.2020, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi.
Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

Kungörelse 12.3.2020 (pdf)

Detaljplanekarta, förslag (pdf)
Detaljplanens beskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor:
Bilaga 1 Uppdaterat program för deltagande och bedömning (pdf)
Bilaga 2 Plankarta (pdf)
Bilaga 3 Beteckningar och bestämmelser i detaljplanen (pdf)
Bilaga 4 Detaljplanens uppföljningsblankett (pdf)
Bilaga 5 Utredning om byggbarhet, Insinööritoimisto Severi Anttonen (pdf) (materialet på finska)
Bilaga 6 Trafikutredning 2020 (på finska), Destia (pdf) (materialet på finska)
Bilaga 7 Utredning om dagvatten och plan för dagvattenhantering (på finska), Sibbo kommun & Sitowise (pdf) (materialet på finska)
Snedflygbild av området
Startskedet

Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt 5.12.2019-3.1.2020

Kungörelse 5.12.2019 (pdf)

Programmet för deltagande och bedömning 5.12.2019 (pdf)

---

Detaljplanen kungjordes anhängig 12.8.2010

Program för deltagande och bedömning 12.8.2010 (pdf)
Kungörelse 12.8.2010 anhängiggörande (pdf)

Senast ändrat 16.09.2020