N 49 Kvarter 1015 (f.d. busstationen), 1008 och 1006

suomeksi

Detaljplaneändring

Detaljplanens ändringsområde ligger i det sydvästra hörnet av korsningen mellan Stora Byvägen och Mixvägen samt på östra sidan av Stora Byvägen på båda sidorna av Vinkelgränd i centrum av Nickby. Ändringsområdet omfattar ca 1,6 ha. Målsättningen med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av bostadsbyggnader på den före detta busstationens område. Samtidigt granskas markanvändningen i grannkvarteren och skyddsbeteckningarna för värdefulla byggnader.

 

Planområdet på bakgrundskartan

Kontaktuppgifter

planläggare Dennis Söderholm
tfn 040 141 7043

planläggningschef Jarkko Lyytinen
tfn 050 409 3957

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

 

 

 

 

Planområdet på flygbild

Beredningsskedet

Planutkastet är framlagt 28.11-30.12.2019

Kungörelse 28.11.2019 (pdf)

Detaljplaneutkast (pdf)

Beskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf):
1. Program för deltagande och bedömning
2. Plankarta
3. Beteckningar och bestämmelser
4. Illustration
5. (Detaljplanens uppföljningsblankett (utarbetas i förslagsskedet))
6. Referensplan
7. Konditionsbedömning 2019 Stora Byvägen 39
8. Konditionsbedömning 2019 Stora Byvägen 37
9. Undersökning av förorenad mark, Nickby gamla busstation

Man kan också bekanta sig med planmaterialet på en planutställning där planerarna är på plats tisdagen 10.12.2019 kl. 15-18 i Nickby biblioteks mötesrum (Norra Skolvägen 2).

 

Startskedet

Kungörelse om anhängighet 2.5.2019 (pdf)

Program för deltagande och bedömning (pdf)

 

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, fanns framlagt under tiden 2.5–3.6.2019 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under bibliotekets öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 3.6.2019, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Senast ändrat 27.11.2019