NG 9 Norrängen

Suomeksi

Detaljplan

Planeringsområdet ligger norr om Nickby gård ungefär 2 kilometer norrut från Nickby centrum vid slutet av Norrskogsvägen som utgår från Paipisvägen. Syftet med planarbetet är att skapa förutsättningar för ett småhusdominerat bostadsområde som omgärdas av de redan detaljplanerade småhusområdena och friluftsområdet. Ändringsområdet omfattar ca 5,6 ha.

Områdets avgränsning på guidekartan

Kontaktuppgifter

planläggare Dennis Söderholm
tfn 040 141 7043

planläggningschef Jarkko Lyytinen
tfn 050 409 3957

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

 

Lagakraft
Områdets avgränsning på flygbild

Kungörelse om lagakraft 13.8.2020 (pdf)

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor:
1. Program för deltagande och bedömning i förslagsskedet (pdf)
2. Förminskning av plankartan (pdf)
3. Planbestämmelser (pdf)
4. Illustration (pdf)
5. Byggsättsanvisningar (pdf)
6. Detaljplanens uppföljningsblankett (pdf)
7. Dagvattenplan (pdf)
8. Byggbarhetsutredning (pdf)
9. Sammandrag av erhållen respons (pdf)

 

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 15.6.2020 § 35 godkänt NG 9 detaljplan för Norrängen. Protokollet över beslutet om godkännande finns framlagt från och med den 23 juni 2020 i kommunens allmänna datanät.
http://sipoo02.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20202715

Protokollsutdrag (pdf)
Kungörelse 25.6.2020 (pdf)

 

Förslagsskedet

Planförslaget och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 26.3–27.4.2020 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner

Eventuella skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 27.4.2020 kl. 16:00, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

Kommunstyrelsens beslut § 59 (pdf)

Kungörelse 26.3.2020 (pdf)

Plankarta, förslag (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

 

Beredningsskedet

Detaljplanen förs till beslutsfattande direkt som ett planförslag, eftersom planer på högre nivå (Landskapsplanen och Sibbo generalplan 2025) stöder områdets detaljplanläggning som ett bostadsområde. I beredningsskedet ordnas inget skilt hörandetillfälle, utan respons kan ges direkt till planläggarna.

I planens beredningsskede utarbetas en rapport om basutredningar och målsättningar. I rapporten om basutredningar och målsättningar presenteras utgångspunkterna för planeringen, de utredningar som fungerat som utgångsmaterial för planen samt planmässiga utgångspunkter (landskaps- och generalplaner) och mål för den detaljplan som ska utarbetas. Till rapporten fogas en preliminär illustrationsplan över planlösningen. Rapporten presenterades för beslutsfattarna 3.12.2019 och publicerades på kommunens webbplats.

Rapport om basutredningar och målsättningar (pdf)

Preliminär illustrationsplan (pdf)

 

Startskedet

Kungörelse om anhängighet 7.11.2019 (pdf)

Program för deltagande och bedömning (pdf)

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 7.11–9.12.2019 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under bibliotekets öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 9.12.2019, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi.
Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Detaljplanen förs till beslutsfattande direkt som ett planförslag, eftersom planer på högre nivå (Landskapsplanen och Sibbo generalplan 2025) stöder områdets detaljplanläggning som ett bostadsområde. I beredningsskedet ordnas inget skilt hörandetillfälle, utan respons kan ges direkt till planläggarna.

I planens beredningsskede utarbetas en rapport om basutredningar och målsättningar. I rapporten om basutredningar och målsättningar presenteras utgångspunkterna för planeringen, de utredningar som fungerat som utgångsmaterial för planen samt planmässiga utgångspunkter (landskaps- och generalplaner) och mål för den detaljplan som ska utarbetas. Till rapporten fogas en preliminär illustrationsplan över planlösningen. Rapporten presenteras för beslutsfattarna och publiceras på kommunens webbplats.


Senast ändrat 11.08.2020