S 17 B Söderkulla centrum, Amiralsvägen 4

Suomeksi

Detaljplaneändring

Detaljplaneändringen är objekt nr S 17 i Sibbo kommuns planläggningsprogram för perioden 2013–2016. Detaljplaneändringen har uppdelats i två planer; S 17 A och S 17 B.  Detaljplaneändringen för S 17 A godkändes 9.6.2014.

Syftet med planarbetet för S 17 B är att göra det möjligt att bygga bostäder och affärslokaler av hög kvalitet på en central plats i Söderkulla. Sibbo kommun arrangerade en öppen tomtöverlåtelsetävling om kvarteret 39 och därtill hörande gatu- och grönområden 27.1.-27.3.2015. Det vinnande förslaget, som utarbetats av Arkitektbyrå Rudanko
& Kankkunen, ligger som beredningsmaterial för planarbetet.

Kontaktpersoner

planläggningsarkitekt Jarkko Lyytinen
tfn 050 409 3957

e-postadress fornamn.efternamn@sibbo.fi

Lagakraft

Detaljplanen träder ikraft 9.8.2018

Kungörelse om lagakraft (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 11.6.2018 § 48 godkänt S 17 B Söderkulla centrum, detaljplaneändring för Amiralsvägen. Protokollet över beslutet om godkännande finns framlagt från och med den 19 juni 2018 i kommunens allmänna datanät.

Protokollsutdrag (pdf)

Kungörelse om godkännande 21.6.2018 (pdf)

Godkänt planmaterial (pdf):

Detaljplanekarta
Detaljplanebeskrivning
Beskrivningens bilagor

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplaneändring och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning var framlagda under tiden 8.3 - 9.4.2018.

Kungörelse 8.3.2018 (pdf)
Uppdaterat program för deltagande och bedömning 12.2.2018 (pdf)

Detaljplanekarta, förslag (pdf)
Detaljplanens beskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf)
2. Program för deltagande och bedömning
3. Rörkarta
4. Förminskning av plankartan
5. Beteckningar och bestämmelser
6. Illustrationer

Startskedet

Det anhängiga detaljplanenearbetets avgränsning har ändrat.
Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt 19.5–20.6.2016.

Kungörelse 19.5.2016 (pdf)
Program för deltagande och bedömning 19.5.2016 (pdf)

-

Detaljplanearbetet S 17 kungjordes anhängigt 27.6.2013.

Kungörelse 27.6.2013 (pdf)

Senast ändrat 07.08.2018