S 17C Söderkulla centrum

Suomeksi

Detaljplan och detaljplaneändringPlangränsen på guidekartan

Planeringsområdet ligger i Söderkulla centrum uppdelat i tre delar. Målet för detaljplanen är att förtäta Söderkulla centrum och göra det till ett småstadslikt, trivsamt centrum med trevligare tätortsbild. Planen skapar förutsättningar för bättre serviceutbud och tryggare trafikarrangemang. I samband med planarbetet kommer man att undersöka möjligheten att anvisa bostadsbyggande för cirka 200–300 invånare på västra sidan av Amiralsvägen.

Parkeringen måste planeras om så att ett torg blir möjligt. Antalet bilplatser minskas emellertid inte. En eventuell utbyggnad av Servicehuset Linda är också föremål för granskning. Ett vidare mål är att ändra plansituationen på Varubondens tomt så att den motsvarar den genomförda strukturen. Situationen har uppkommit på grund av HELI-banreserveringen som inte längre gäller. Dessutom är ett mål att göra det möjligt att bygga en rondell i korsningen mellan Söderkullavägen och Nya Borgåvägen i syfte att förbättra trafiksäkerheten.

 

Planområdet på snedflygbild

Kontaktuppgifter

planläggare Pieta Kupiainen
tfn. 050 432 8644

planläggningschef Jarkko Lyytinen
tfn. 050 409 3957

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

 

Startskedet

Kungörelse om anhängighet 30.1.2020 (pdf)

Program för deltagande och bedömning (pdf)

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 30.1.2020 – 2.3.2020 vid kundbetjäningen Info (Norra Skolvägen 2, Nickby) och i Info Söderkulla (Amiralsvägen 2, Söderkulla) under bibliotekens öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 2.3.2020, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Invånartillfället

Programmet för deltagande och bedömning finns framme också vid invånartillfället där planerarna är anträffbara torsdag 6.2.2020 kl 16–19 i Söderkulla biblioteks aula. Man kan besöka tillfället när som helst mellan kl. 16 och 19. Välkommen!

Senast ändrat 07.02.2020