S 20 Söderkulla gårds bostadsområde

SUOMEKSI

Detaljplan och detaljplaneändring

Planområdet på guidekartan

Planeringsområdet omfattar ca 16 ha och är beläget mellan Söderkullavägen och Sibbo å vid nordvästra kanten av Söderkulla tätortsområde, mindre än 1 km från Söderkulla centrum. I norr gränsar området till Hansas småhusområde, i öster till Söderkulla gård och i söder till det nationellt värdefulla landskapsområdet för Sibbo å. Detaljplanen gäller delar av fastigheterna 753-419-0004-1604, 753-419-0004-1270 och 753-895-0002-0011.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för byggande av ett nytt havsnära bostadsområde. Målet är att möjligöra ett småstadsmässigt och småhusdominerat område kantat av våningshusbetonade kvarter längs Söderkullvägen. Områdets läge mellan Sibbo å och friluftsterrängen i norra Söderkulla är med tanke på rekreation förträffligt. Området stödjer sig på Söderkullas service och tjänster. I planeringsområdet ingår en sträcka på ca 1000 m av Söderkullavägen, som genom planen kan ändras till gata.

Planarbetet ingår i kommunens planläggningsprogram 2018-2011.

Planområdets avgränsning på flygbild

Kontaktuppgifter

Planläggningschef Jarkko Lyytinen
tfn. 050 409 3957

fornamn.efternamn@sibbo.fi

Beredningsskedet

Beredningsmaterialet är framlagt 25.2. - 27.3.2019

Kungörelse 21.2.2019 (pdf)

Referensplan (preliminärt utkast, pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilaga 1: Program för deltagande och bedömning (pdf)
Beskrivningens bilaga 2: Referensplan (pdf)
Beskrivningens bilaga 3: Naturutredning (på finska, pdf)

Invånartillfället ordnas torsdag 28.2.2019 i Hansas ungdomsföreningshus (Söderkullavägen 618). Man kan besöka invånartillfället när som helst mellan kl. 14 och 19.
Välkommen!

Bakgrundsmaterial

 

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 17.1.2019

Kungörelse om anhängighet (pdf)

Program för deltagande och bedömning (pdf)

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 17.1. – 18.2.2019 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider samt i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla).

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 18.2.2019, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Senast ändrat 03.08.2020