T 6 Östra Tasträsk

Suomeksi

Detaljplan

Planeringsområdet är beläget ungefär en kilometer från Sibbos andra tätort, Söderkulla centrum. Planeringsområdet gränsar till detaljplanerade områden: i norr till Tasträsk III (T5) och i söder till utvidgningen av Hassellunden, del A (T7A). I väster gränsar planeringsområdet till Tasträsket. Planeringsområdets gräns följer gränsen för kommunens markägo i öster, växelvis gränsande till åker- och skogsmark.

Planområdet har utvidgats från det ursprungliga österut och omfattar ca 48 hektar. Planområdets utvidgningsdel hör till kommunens markägo.

Utgående från detaljplanen är avsikten att bygga en ny matargata i enlighet med delgeneralplanen (förlängning av Tasbyvägen) och placera boende på båda sidor om den. Planen kommer att möjliggöra ökat boende på området, ändå beaktande skyddet av kulturmiljön, byggnadsarvet och naturvärdena. Området kommer att bibehållas som småhusdominerat och naturnära till sin miljö.

 

Områdets avgränsning på guidekartan

Kontaktpersoner

Pieta Kupiainen, planläggare
puh. 0504328644

Jarkko Lyytinen, planläggningschef
tfn. 050 409 3957

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

 

 

Områdets avgränsning på flygbild

Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning framlagt

Kungörelse 2.7.2020 (pdf)

Uppdaterat program för deltagande och bedömning (pdf)


Beredningsskedet

Vi strävar efter att lägga fram utkastet till detaljplanen hösten 2020. Som det nu ser ut läggs två alternativa planer fram i utkastskedet, och ni kan lämna in era åsikter om dem. Utgående från åsikterna väljs det ena alternativet som grund för den fortsatta planeringen.

Under undantagsförhållandena på grund av coronaepidemin har vi inte kunnat ordna normala möten för allmänheten angående planerna. Vi vet inte hur coronasituationen ser ut på hösten och därför har vi inte ännu fastslagit sätten för deltagande. Mötet för allmänheten som vanligtvis ordnas om planens utkast ersätts sannolikt med en presentationsvideo, och eventuellt med en kartenkät. Videon och kartenkäten torde publiceras åtminstone på planens webbsida och på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar. Vi kan också ordna möten på distans med hjälp av videosamtal.

Beredningsskedets utredningar

Naturutredning (pdf), finska

Startskedet

Planen kungjordes anhängig 30.6.2016

Kungörelse (pdf)
Program för deltagande och bedömning 14.7.2016 (pdf)

Målen och utgångsinformationen för planläggningen samlades in av lokalbefolkningen innan planarbetet anhängiggjordes.

En workshop för uppställandet av målen för detaljplanen ordnades för markägarna öster om Tasträsk måndag 25.4.2016 kl. 18–20 i Servicehuset Linda (Amiralsvägen 6, 01150 Söderkulla). Kl. 18–19 presenterades bakgrunden till planeringen och kl. 19–20 ordnades en ledd invånarworkshop. Tillställningen spelades in på video och sändes i realtid via webben. Inspelningen kan också ses i efterhand.

Promemoria på finska från tillfället.

Videon från tillställningen http://julkinen.fi/m/1078.

Dessutom kunde man svara på en kartenkät som hänför sig till områdets utgångsinformation och planering under tiden 1–31.5.2016.

Resultaten av kartenkäten (pdf)

 

Flygbild över Tasträsk

Senast ändrat 01.07.2020