T 9 Detaljplan för Tasträsk IV

Suomeksi

Planeringsområdet är beläget i den norra delen av Söderkulla, som är den sydligare av de två tätortscentrumen i Sibbo. Planområdet gränsar till Tasträsks detaljplaneområden. På området planeras småhusboende.

Plangränsen på guidekartanPlaneringsområdets totalareal är 7,6 hektar och det ligger på Tasby Gårds område i Sibbo, i omedelbar närhet av den befintliga tätortsstrukturen norr om Tasträsk. Det obebyggda planeringsområdet omfattar en del av fastigheten 753-419-4-1604 och det ägs av Sibbo kommun.

Avsikten är att utvidga det befintliga småhusområdet norrut. I samband med planarbetet undersöks hur stor byggnation som är lämplig för området samt lämplig kvartersstruktur.

Kontaktperson

Jarkko Lyytinen, planläggningschef
tfn. 050 409 3957

e-postadress; fornamn.efternamn@sibbo.fi

Lagakraft

Fullmäktige har genom sitt beslut 18.5.2020 § 20 godkänt T9 detaljplan för Tasträsk IV.
Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Kungörelse om laga kraft 16.7.2020 (pdf)

 

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 18.5.2020 § 20 godkänt T9 detaljplanen för Tasträsk IV. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med den 26 maj 2020 i kommunens allmänna datanät.
http://sipoo02.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20202712-4

Kungörelse 28.5.2020 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Bemötanderapport, förslagsskedet (pdf)

 

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplan var framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 9.1 - 10.2.2020

Kungörelse 9.1.2020 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Detaljplanebeskrivning (pdf)

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Detaljplanens uppföljningsblankett (pdf)

Bemötanden på respons i utkastskedet (pdf)

Dagvattenutredning på finska (pdf)
Naturutredning för Tasträsks utvidgningsområde på finska (pdf)

Förslagsskedets invånartillfälle ordnades torsdag 16.1.2020 kl 16-19 i Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, Söderkulla.

Hörandeblankett (för utskrift, pdf)


Beredningsskedet

Beredningsskedets invånartillfälle ordnades måndag 9.9 mellan kl 15 och 19 i Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, Söderkulla.

Utgående från responsen om programmet för deltagande och bedömning, som utarbetades 2015, har planområdets avgränsning minskats. Den ursprungliga avgränsningen omfattade ett större område norr om Grundträsket. I responsen om PDB framhölls områdets betydelse för rekreationen samt det redan byggda bostadsområdets gröna och skogbevuxna karaktär.

I utkastskedet har tre olika alternativa lösningar, A B och C, utarbetats som bas för växelverkan och områdets utveckling. Utgående bl.a. från responsen på dessa samt den mer detaljerade planeringen utarbetas ett planförslag

Beredningsmaterialet var framlagt 5.9. - 7.10.2019

Kungörelse 5.9.2019 (pdf)

Uppdaterat program för deltagande och bedömning (pdf)

Tre alternativa lösningar som bas för planen:
Plansch A (pdf)
Plansch B (pdf)
Plansch C (pdf)

Beskrivning (pdf)

Markanvändningssektionens beslut om framläggande 26.8.2019 § 84 (pdf)

Startskedet

Planavgränsningen samt programmet för deltagande och bedömning uppdateras.

Detaljplanen kungjordes anhängig 3.9.2015.

Kungörelse 3.9.2015 (pdf)

 

Utredningar

Utvidgningsområdets naturutredning 2017 (pdf) på finska

Karta till naturutredningen 2017 (pdf)

Naturutredning 2016 (pdf) på finska
samt
Naturutredning 2016 kompletterad (pdf) på finska

Senast ändrat 11.08.2020