TM 3 Talma Hills fritidsbostäder

suomeksi

Detaljplan

Det ca 7 hektar stora planeringsområdet är beläget i Tallmo i norra Sibbo öster om Lahtisleden (E 75), ca 8 km nordväst om Nickby. Området gränsar i söder till golfbanan. Avsikten med detaljplanearbetet är att göra det möjligt att utveckla området för semester- och fritidsbruk.

Avgränsningen på grundkartan

Kontaktpersoner

Suvi Kaski, planläggningskoordinator,
tfn. 040 191 6082, 
e-post fornamn.efternamn@sibbo.fi

Matti Heikkinen, arkitekt, a-konsultit, tfn 0400 728284, e-post fornamn.efternamn@a-konsultit.fi

 

Området på flygbild

Förslagsskedet

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte 26.3.2019 lägga fram förslaget till detaljplan i enlighet med § 65 i markanvändnings- och bygglagen och § 27 i markanvändnings och byggförordningen samt begära nödvändiga utlåtanden.

Protokollsudrag Kst 26.3.2019 § 112 (pdf)

Förslaget till detaljplan är offentligt framlagt  3.6.-23.8.2019.

Ett informationstillfälle om de aktuelle planprojekten i Tallmo hålls 5.6. kl. 16-19 i Talma Ski sommarrestaurang,
Tallmovägen 341.

Kungörelse 29.5.2019 (pdf)

Detaljplanekarta, förslag (pdf)
Beskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor:
1. Program för deltagande och bedömning (pdf)
2. Förminskning av detaljplanekartan (pdf)
3. Beteckningar och bestämmelser (pdf)
4. Detaljplanens uppföljningsblankett (pdf)

 

Startskedet

Detaljplanearbetet som ingår i kommunens planläggningsprogram 2017-2020 och 2018-2021 har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen samt om förfarandet för deltagande och växelverkan.

Kungörelse (pdf)

Program för deltagande och bedömning (pdf)

Utredningar

Utredning om asknätfjäril 2017 (pdf - på finska)

Utredning om flygekorre 2017 (pdf - på finska)

Dagvattenutredning 2019 (pdf - på finska)

Vattenförsörjningsplan 2018 (pdf - på finska)

Senast ändrat 27.05.2019