Byutveckling i Sibbo 

Finska byar nätsidan.

Artikeln: Älykylä pysäytti väestön vähenemisen? på finska, pdf

Vardagen i östra Nyland upplevs som trygg

Enkäten om säkerhet i östra Nyland genomfördes på mars 2018. Också sibbobor deltog i enkäten. Svar på enkäten om säkerhet i östra Nyland år 2018 har samlats ihop. Tyvärr endast på finska (kort resumé nedan). Svar på enkäten om säkerhet i östra Nyland: Sibbobornas svar här.

Invånarna upplever att vardagen är trygg

Trygghetsarbetsgruppen för östra Nyland genomförde på våren 2018 en enkät om trygghet och säkerhet i områdets kommuner. Enkäten besvarades av 721 personer i Borgå, Sibbo, Askola, Pukkila, Mörskom, Lovisa och Lappträsk.

Enkäten genomfördes som öppen enkät på webben och som pappersversion bland annat på biblioteken. En likadan trygghetsenkät har genomförts tidigare år 2014 och 2016.

Tryggheten i vardagen behandlades i enkäten ur tre olika perspektiv: vad som försvagar trygghetskänslan, vad som förstärker trygghetskänslan samt egna möjligheter att påverka tryggheten.

Nästan 90 procent av dem som svarade upplevde att trygghetskänslan som helhet är bra eller mycket bra. Trygghetskänslan hade ökat med sex procent från den föregående enkäten. De som svarade tycker att trygghetskänslan förstärks särskilt av mänskliga relationer, boendemiljön, hemmets förhållanden och tekniska hjälpmedel såsom mobiltelefon, alarmanordningar och trygghetstelefoner.

Omständigheter som ansågs försvaga trygghetskänslan var allmänt trafikbeteende, halkningar eller fall. Också ekonomi och utkomst samt brottslighet nämndes. Särskilt halkningar och fall försvagade svararnas trygghetskänsla mer än i föregående enkäter.

Delområden där svararna tyckte de har goda möjligheter att påverka sin egen och den närmaste kretsens trygghet var mänskliga relationer, hemmets förhållanden samt aktiv inhämtning och tillämpning av kunskap och information. Även handledning och uppfostring av barn och unga ansågs vara viktiga sätt att påverka. Svararna upplevde att de har minst möjlighet att påverka störande beteende och störande av ordning samt livsmedlens säkerhet och kvalitet.

Trygghetsarbetsgruppen för östra Nyland tackar alla som svarade på enkäten. Enkätens resultat beaktas i kommunernas trygghetsplaner.

Bekanta dig med enkätens totala resultat (på finska) samt sibbobornas svar.

Ytterligare information:

- servicedirektör för barn- och familjetjänster Maria Andersson, tfn 040 510 9932, maria.andersson@porvoo.fi och

- planerare Ann-Sofie Nylund, tfn 040 169 7171, ann-sofie.nylund@porvoo.fi

Byutveckling i Sibbo - allmänt

Flera önskemål och initiativ om främjandet av byarna i Sibbo har lagts fram. Både beslutsfattarna och invånarna har visat ett starkt intresse för att utveckla byarna. Kommunens strategi (godkänd av fullmäktige 7.10.2013) omfattar flera mål som handlar om att öka livskraften i byarna. Både kommunens beslutsfattare och invånarna i byarna har tagit initiativ till utvecklandet av byplanläggningen och själva byarna, och dessa initiativ utgör underlag för målen i utredningsarbetet. Även om tyngdpunkten i planläggningen ligger i tätortscentrumen, är utvecklingen av byarna viktig i många hänseenden. En förtätning av byarna löser inte i sig frågorna om bostadsproduktionen i regionen, men landsbygden och byarna har en stor betydelse för de nuvarande invånarna, identiteten och näringslivet i Sibbo kommun. Genom utvecklingen av byarna strävar man efter att bevara deras livskraft för att också nästa generationer ska ha möjligheter att bo, leva och arbeta i byarna i Sibbo. Suomeksi

Konceptet med byar med stark sammanhållning och landsbygdsliknande boendeformer är en del av Sibbos identitet och en sund motkraft i en värld där servicen, handeln och näringarna koncentreras till stora enheter och allt ensidigare alternativ står till buds för boendet. Ifall de stora kommunsammanslagningarna blir verklighet kommer framtiden att se allt dystrare ut för närservicen i byarna. Produktionen av den offentliga servicen genomgår en brytningsfas, och här har byarna tillfälle att utveckla sin verksamhet och ta fram alternativa sätt att producera tjänster. Bildningen av eventuella storkommuner medför utmaningar för kommunerna; hur kan man t.ex. jämlikt skapa en ny storkommun utan att glömma randområdena.

Foto Suvi Suovaara

Utvecklandet av byarna är ett samarbete mellan invånarna, markägarna, föreningarna, företagarna, de politiska beslutsfattarna och myndigheterna. Utvecklings- och planläggningscentralen vid Sibbo kommun agerar som expert vid planeringen och främjandet av markanvändningen, trafiken, boendet och näringarna och ger därvid stöd åt såväl invånarna och bysamfunden som företagarna. Det finns olika alternativ för planläggningen av byarna och genomförbara alternativ borde övervägas vid beslutsfattandet i kommunen. Bland annat genom att utarbeta byplaner kan man identifiera bra redskap för utvecklandet av byn. I utvecklingsarbetet bör man alltså först fastställa målen och först därefter välja redskapen för uppnåendet av målen.

Maisema, en guidebok för planerineg av värdefulla miljöer

För att kunna planera värdefulla miljöer har det publicerats en handbok på finska: Maisema, opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun. Den är för kommunens förtroendemän, markägare och till alla oss medborgare.  

Politisk behandling av byutvecklingsfrågan

Motion gällande stomlägenhetsprincipen, fullmäktige 26.1.2015
Motion gällande stolägenhetsprincipen kfme 15.6.2015
Motion gällande dimensioneringsprincipen på AT-område, 15.6.-15
Motion om att ordna ett seminarium om utvecklandet av byarna i Sibbo 25.1.2013, Vårt gemensamma Sibbos fullmäktigegrupp, bemötande och beslut,  fullmäktige 25.1.2016

Utredning av byutveckling i Sibbo

Rapport Tiotals byar i Sibbo, pdf 19 Mb 
Om filen är för stor att öppna, här är rapporten delat i två:
Tiotals byar i Sibbo, borjan, 5,6 Mb 
Tiotals byar i Sibbo, slutdel, 6,4 Mb

Byseminar 16.12.2013 Lilla Villan     

Inledningstal

Kehittyvät kylät Sipoossa vt. kehitysjohtaja Pekka Söyrilä
Kylien toiminnallinen kehittäminen Evita Reitti, Emo ry
Kyläsuunnittelu, Li-Marie Santala, Itä-Uudenmaan Kylät ry –
Östra Nylands Byar rf

Inledningstal av förtroendevalda 

Kylät - Sipoon kilpailuvaltti, Marja Manninen-Ollberg, samf 
Miksi tiivistää kyliä? Miksi ei? Gustav Tallqvist YSI

Learning cafe

Learning cafe, sammadrag av grupparbeten 

Senast ändrat 14.11.2019