Sibbo kommuns grön- och
rekreationsområdesstrategi 

I strategin för grön- och rekreationsområdena i Sibbo definieras målen för utvecklingen av kommunens grön- och rekreationsområden samt de åtgärder genom vilka målen nås. Suomeksi

För att kartlägga nuläget och behoven insamlades våren 2010 lokalkunskap av kommuninvånarna och de lokala föreningarna med hjälp av en användarenkät. Dessutom intervjuades Sibbo kommuns tjänsteinnehavare. Målen har nu sammanställts och med dem som grund har preliminära förslag till strategiska riktlinjer fastslagits.
Sibbo kommunfullmäktige har vid sitt möte 12.12.2011 godkänt Sibbo Viher- ja virkistysaluestrategia
kommuns grön- och rekreationsområdesstrategi.

Strategi för grön och rekreationsområdena
Bilaga 1, landskapsstruktur 
Bilaga 2, landskap och kulturmiljö  
Bilaga 3, naturvärden 
Bilaga 4, grön- och rekreationsområden 
Bilaga 5, skärgården  
Bilaga 6, åtgärder


Memo 30.11.2010, tyvärr endast på finska 

Senast ändrat 21.01.2019