Aktuellt och meddelanden

Översvämning i avlopp i Kärr 24.8.2020

Måndag den 24 augusti 2020, som ett resultat av översvämningar och strömavbrott orsakad av kraftigt regn, läckte uppskattningsvis 100 - 200 m3 avloppsvatten utspätt med regnvatten från Kärr pumpstation. Frågan behandlas av tillsynsmyndigheten och om provtagning har kommit överens.

 

Tilläggsuppgifter:

Sibbo Vatten: Affärsverksdirektör Matti Huttunen, matti.huttunen@sibbo.fi, tfn. +358 50 554 5091


Byggande av tryckavlopp i Kärr

Sibbo Vatten bygger ett tryckavlopp och därtill hörande anordningar på vägområden vid landsväg 170 och landsväg 11633. Byggarbetet inleds 18.5.2020. Tryckavloppet byggs längs landsväg 170 och avloppets längd är cirka 920 meter. Sibbo Vatten bygger enligt planerna tryckavlopp på vägområden vid landsväg 170 och landsväg 11633 samt underföringar till landsvägarna 170 och 11633. Arbetet utförs genom borrning och med domkraft. Tryckavloppet placeras i ett skyddsrör av stål i underförningar. Brunnar, spärrventiler och anordningar monteras i tryckavloppet och vid vägunderföringarna.

 

Tilläggsuppgifter:

Sibbo Vatten: Affärsverksdirektör Matti Huttunen, matti.huttunen@sibbo.fi, tfn. +358 50 554 5091

Majatie Oy
Jukka Hynninen, tfn. +358 40 093 4281


Planering av Nickby-Kervo överföringsavlopp

Sibbo Vatten har inlett utarbetning av en byggnadsplan för att bygga ett överföringsavlopp från Nickby centrum till Kervo mätningsstation, som tillhör affärsverkssamkommunen för vattenskydd i mellersta Nyland. Syftet med överföringsavloppsledningen är att fördubbla ledningskapaciteten för avloppsvatten och öka funktionssäkerheten för överföringsavloppet.

Det nya tryckavloppet kommer i huvudsak att placeras invid den nuvarande avloppsledningen. Ledningens totala längd är ca 10 km. Vid de trängsta avsnitten såsom i Nickby centrum, vid Lönnbacka detaljplaneområde samt i Tallmo avviker det nya avloppets dragning från det befintliga avloppets. Största andelen av avloppsdragningen placeras dock invid det befintliga avloppet på åkerområden, invid vägar och diken.

Byggnadsplanerna för den nya avloppsledningen färdigställs under hösten 2020. Till planeringskonsult har valts FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Terrängarbeten som utgör grund för planeringen av överföringsavloppet inleds i maj under vecka 19. Terrängarbetena lämnar inga synliga spår i terrängen förutom eventuella träkäppar som markerar linjedragningen. Målsättningen vid placeringen av markeringskäpparna är att dessa inte stör odling på åkermarker. På den planerade linjedragningen utförs markgrundsundersökningar genom sondering för att klarlägga markgrundens beskaffenhet. Markgrundsundersökningarna görs med en borrvagn. Borrvagnen körs inte på fastigheters gårdsområden. Markgrundsundersökningarna inleds vecka 20 i maj månad. Målsättningen är, att alla markgrundsundersökningar har genomförts i mitten av juni.

Hela linjedragningen finns till påseende på Sibbo Vattens internetsidor och kartan kan på begäran fås per e-post från planeringskonsulten. Om Ni har åsikter eller önskemål som bör iakttas vid planeringen av avloppslinjen, ber vi Er att ta kontakt med Sibbo Vatten eller projektets planeringskonsult i första hand via e-post.

När det gäller mätningsarbeten kommer inte kontakt att tas med enskilda markägare. Beträffande markgrundsundersökningarna kontaktas de enskilda markägarna brevledes.

Gällande anläggningstillstånd av avloppslinjen överenskoms separat efter att slutlig linjedragning fastslagits.

Länken till kartan (pdf).

Tilläggsuppgifter:

Sibbo Vatten:
Vattenförsörjningsingenjör Niina Mäkinen, niina.makinen@sibbo.fi, tfn. +358 40 161 6585

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
Projektchef Kai Saralehto, kai.saralehto@fcg.fi, tfn. +358 44 750 5342

Suomeksi

Senast ändrat 27.08.2020