Reparationsunderstöd och energiunderstöd 2017

Ara beviljar reparationsunderstöd

Fortgående ansökning

Understöd för reparation av åldringars och handikappades bostäder

Reparationsunderstöd kan under vissa förutsättningar beviljas för reparation av åldringars och handikappades bostäder och bostadshus, som är bebodda året om. Reparationsunderstöd kan beviljas ett hushåll om minst en av de boende är 65 år gammal eller handikappad. 

Det i bostaden bosatta matlagets regelbundna bruttoinkomster får inte överskrida följande gränser (fr.o.m. 1.7.2018):

Antal personer                       1                2                3                4
Inkomser (brutto) €/mån      2 000          3 400          4 200          5 000

Understödet är högst 50 % av de godtagbara kostnaderna.

För veteraner och veteranänkor höjda inkomstgränser:

Antal personer                       1                2                3                4
Inkomser (brutto) €/mån      2 600          4 420           5 460          6 500

Understödet är högst 70 % av de godtagbara kostnaderna.

Understödet beviljas för byggande av tvätt- och sanitetsutrymmen, förbättring av byggnadens värmeisolering och tätning samt av VVSE-systemen samt åtgärder genom vilka rörelsehinder avlägsnas. Skäliga kostnader för anslutning till vattenförsörjning och avfallshantering samt elektrifiering kan stödas.

 

Understöd för främjande av planenlig reparationsverksamhet 

Understöd för konditionsundersökning
Understöd för kostnaderna för undersökning av en byggnads skick kan beviljas för konditionsundersökning vid fuktskador och sanitär olägenhet i bostäder. En förutsättning för att söka stödet är att kommunens hälsoskyddsmyndighet har bekräftat skadan. 

Understöd för kostnaderna gällande undersökning av byggnadens skick kan beviljas för högst 50 % av de godtagbara kostnaderna. 

Understöd kan beviljas endast för sådana reparationsarbeten som inte har påbörjats innan myndigheten har beviljat understödet eller godkänt ändamålsenligheten i reparationsåtgärderna.

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter för både reparations- och energiunderstöd fås från Finansierings- och utvecklingscentralen för boende, tfn 029-525 0818 kl. 9-15:00

Övriga understöd
Ansökningstiden för hissunderstöd och för avlägsnande av rörelsehinder är fortlöpande. Understöden beviljas av Statens Bostadsfond.


Suomeksi

Senast ändrat 10.01.2019