8 nya egnahemshustomter till salu på Bybergsvägens egnahemshusområde- detaljplaneområde!

Söktiden har gått ut.

Bybergsbrinkens egnahemstomter är belägna på det nya trivsamma och gröna utvecklingsområdet Nickby gård. Området ligger i den kulturhistoriskt värdefulla miljön kring Nickby gård och det finns många friluftsleder i närheten. Spårförbindelsen söder om området kommer utvecklas för kollektivtrafikens behov.

Längs gång- och cykelvägarna kommer man snabbt till Nickby centrum som ligger på en kilometers avstånd. I centrum finns bl.a. bibliotek, skolcentrum, daghem, hälsostation, kommunhus samt dagligvarubutiker. Trafikförbindelserna till Helsingfors är goda: man kommer snabbt med buss till järnvägsstationen.

Tomterna säljs till fast pris 75 €/m2.

Tomterna storlek är 852–1000 m² och byggrätten varierar mellan 170 och 200 m²vy. På tomterna får dessutom uppföras ekonomibyggnader på högst 40 m²vy. Det högsta tillåtna våningstalet är två. Tomterna grundas på marken, djup D ~1 m - D < 2,0 m. I byggsättsanvisningarna tillåts putsade stenhus eller fasader av trä samt sadeltak eller pulpettak.

Tomternas storlekar

 

Ansöka tomt

Tomterna ska sökas med en särskild ansökningsblankett.

Tomtansökningarna ska lämnas senast 10.5.2019 kl. 14.00 till adressen Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO (märk kuvertet med "Tonttihakemus, Kylävuorentie") eller till Nickby bibliotekets Info under ansökningstiden. Obs! Köpanbudet måste vara framme hos Sibbo kommun senast 10.5.2019 klo 14. Det räcker inte att anbudet har lämnats till posten inom ansökningstiden. Ansökningar som anländer utanför ansökningstiden beaktas ej. Köpeanbuden kan inte lämnas per e-post.

Tomternas överlåtelsevillkor

Tomterna säljs till ett fast pris av 75€/m2. Tomterna lottas ut bland de personer som har lämnat in en tomtansökan inom ansökningstiden. Ansökningarnas ankomsttid har ingen betydelse.

Efter ansökningstiden ordnas 21.5.2019 kl 18 ett möte där ordningsnummer lottas ut till de sökande och tomterna väljs. Tillfället ägar rum på Sibbo kommunens Samhällshuset, Mårtensbyväg 94, Nickby. Sökanden eller av sökanden befullmäktigad person bör närvara vid mötet. Information om mötet meddelas alla sökande i första hand per e-post.

Reservationsavgift

Av den som fått en tomt tar vi ut en reservationsavgift på 500 euro, som krediteras senare i köpesumman. Reservationsavgiften ska betalas inom två veckor från att överlåtelsebeslutet vunnit laga kraft. Om reservationsavgiften inte har betalts före utsatt tid, förfaller överlåtelsebeslutet. Om reservationsavgiften har betalats men köpebrevet inte undertecknas inom den utsatta tiden, mister sökanden reservationsavgiften.

Styckningskostnader och köpevittnes arvode

Av den nya tomtägaren debiteras styckningskostnader i samband med köpesumman. Ersättningen för styckningskostnaderna är 990 euro. När köpebrevet undertecknas debiteras köparen även för arvodet till köpvittnet, 120 euro. Arvodet till köpvittnet ska betalas kontant.

Byggnadsskyldigheten

Tiden för uppfyllandet av byggnadsskyldigheten är tre (3) år från undertecknandet av köpebrevet. Köparen för binder sig att bygga ett egnahemshus inom tre år räknat från den dag köpebrevet undertecknats. Byggnaden ska vara i sådant skick att åtminstone byggnadstillsynens ibruktagningssyn har utförts. En obebyggd tomt kan inte överlåtas vidare utan skriftligt medgivande från kommunen (begränsad förfoganderätt).

För brott mot byggskyldigheten debiteras 20 % av köpesumman i avtalsvite. Av vägande skäl kan kommunen från fall till fall förlänga tiden för uppfyllandet av byggnadsskyldigheten. För brott mot den begränsade förfoganderätten tas 20 % av köpesumman ut i avtalsvite.

Ansökan om lagfart

Tomtköparen ska ansöka om lagfart inom sex (6) månader från den dag köpet gjordes upp. Innan köparen ansöker om lagfart ska han betala överlåtelseskatt på 4 % av köpesumman. Mer information om överlåtelseskatten fås från Skatteförvaltningen. Ansökan om lagfart görs hos Lantmäteriverket.

Detaljplan samt byggnadsanvisningar

Området har en gällande detaljplan. Tomterna ska byggas i enlighet med detaljplanen, byggnadsanvisningarna, byggnadsordningen och godkända ritningar.

Innan byggåtgärder vidtas ska bygglov ansökas om hos byggnadstillsynsmyndigheten. Ansökan om bygglov kan lämnas in när köpebrevet har undertecknats. Mer information om ansökan om bygglov ges av byggnadstillsynen i Sibbo kommun.

Detaljplan (pdf)

Byggnadsanvisningar (pdf)

Mer information om byggande och detaljplanen ger lovarkitekt Tove Hagman, 040 660 5148, tove.hagman( at )sibbo.fi

Kommunalteknik

Områdets kommunalteknik blir färdig på hösten 2018.

Mer information om områdets gator ger byggnadsingenjör Ari Luomala, tfn 09 2353 6015, ari.luomala( at )sibbo.fi

På planområdet har vatten- och avloppsanslutningarna byggts färdigt till tomtgränsens närhet. För detta arbete debiteras separat. Därtill debiteras för anslutning av tomtledningar vid tomtgränsen och för installation av vattenmätare. För utförandet av övriga arbeten (grävning av tomtledningar, anskaffning och installation av rör) ansvarar köparen själv.

Viktig information om anslutningarna https://www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/sibbo_vatten/anslutning

Mer information om vatten- och avloppsnätet ger anslutningssakkunnig Tony Lappalainen, tfn 040 193 5341 , tony.lappalainen( at )sibbo.fi

 

Mer information om tomtförsäljningen ger Oskar Mattsson, p.040 634 2568, oskar.mattsson( at )sibbo.fi

 

Kostnadsberäkning för tomtköparen 2019 (pdf). Beräkningen är riktgivande.

 

Suomeksi

Senast ändrat 06.09.2019