Alla tomter är reserverade!

 

Det egnahemsdominerade bostadsområdet Eriksnäs är beläget i södra Sibbo cirka två kilometer från servicen i Söderkulla tätort. Eriksnäs ligger nära naturen och havet. Tomterna på detaljplaneområdet Eriksnäs är till största delen bebyggda. Tomterna finns i den södra korsningen av Fågelsvängen och Eriksnäsvägen. Tomternas bakre del stiger relativt kraftigt mot söder. Därför finns tomternas byggnadsytor i de norra delarna. På grund av höjdskillnaderna är tomterna krävande att bygga. Tomternas byggrätt anvisas med exploateringstalet e = 0,2. En gemensam körförbindelse ska byggas för de två västra tomterna.

Kartan om tomter

Detaljplan samt byggnadanvisningarna

 

Tomternas adresser är: Tomt A Fågelsvängen 56.

Detaljplan (pdf)

Byggnadanvisningarna (pdf)

Mer information om detaljplanen samt byggandet ger lovsarkitekt Tove Hagman, tel. 040 660 5148, tove.hagman( at )sibbo.fi.

Kommunalteknik

Områdets kommunalteknik blev färdig ca. år 2007.

Mer information om områdets gator ger Ari Luomala, tfn 040 660 5148, ari.luomala( at )sibbo.fi.

Vatten- och avloppsanslutningarna har ca. en månads beställingstid och deras byggandet debiteras separat. Därtill debiteras för anslutning av tomtledningarna vid tomtgränsen och för installation av vattenmätare. För utförandet av övriga arbeten (grävning av tomtledningar, anskaffning och installation av rör) ansvarar byggaren själv.

Viktig information om anslutning: https://www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/sibbo_vatten/anslutning

Mer information om vatten- och avloppsnätet ger anslutningssakkunnig Tony Lappalainen, tfn 040193 5341, tony.lappalainen( at )sibbo.fi.

Fastighetsbildning

Tomterna har bildats till egna fastigheter. Köparen betalar tomtens mätnings- och styckningskostnader 990 euro.

Byggnadsskyldigheten

Tiden för uppfyllandet av byggnadsskyldigheten är tre (3) år från undertecknandet av köpebrevet. Köparen för binder sig att bygga ett egnahemshus inom tre år räknat från den dag köpebrevet undertecknats. Byggnaden ska vara i sådant skick att åtminstone byggnadstillsynens ibruktagningssyn har utförts. En obebyggd tomt kan inte överlåtas vidare utan skriftligt medgivande från kommunen (begränsad förfoganderätt).

För brott mot byggskyldigheten debiteras 20 % av köpesumman i avtalsvite. Av vägande skäl kan kommunen från fall till fall förlänga tiden för uppfyllandet av byggnadsskyldigheten. För brott mot den begränsade förfoganderätten tas 20 % av köpesumman ut i avtalsvite.

Ansökan om lagfart

Tomtköparen ska ansöka om lagfart inom sex (6) månader från den dag köpet gjordes upp. Innan köparen ansöker om lagfart ska han betala överlåtelseskatt på 4 % av köpesumman. Mer information om överlåtelseskatten fås från Skatteförvaltningen. Ansökan om lagfart görs hos Lantmäteriverket.

Tomternas överlåtelsevillkor

Tomterna säljs med fast pris 100 000 euro per tom tutan skilt ansökningsförfarande direkt till den som är intresserad. Tomterna är endast för säljas.

Tomten reserveras per e-post: mittauspalvelut@sipoo.fi

Ge i meddelandet uppgifter om den tomt som reserveras, sökandenas kontaktuppgifter och sökandenas del av tomt (t.ex. 50/50).

Mer information om tomtförsäljningen ger Oskar Mattsson, tfn.040 634 2568, oskar.mattsson( at )sibbo.fi.

 

Kostnadsberäkning för tomtköparen 2019 (pdf). Beräkningen är riktgivande.

 

Suomeksi

Senast ändrat 01.07.2020