Egnahemshustomter på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde

Alla tomter är för tillfället reserverade på Torkstråket.

Nickby är Sibbos växande kommuncentrum där det finns mångsidiga kommersiella och offentliga tjänster. På gångavstånd finns bibliotek, skolcentrum, daghem, hälsostation och sockengården, för att inte glömma dagligvarubutikerna och restaurangerna.

 

Tomt 1. Kvarter 1535 tomt 2, Areal 1082 m2, Adress: Torkstråket 5, Fastighetsbeteckinig:753-423-6-198, Byggnadsrätt 271 m2vy, pris 81 150 euro.

Tomt 2. Kvarter 1535 tomt 4, Areal 1106 m2, Adress: Torkstråket 1, Fastighetsbeteckning: 753-423-6-200, Byggnadsrätt 277 m2vy, pris 82 950 euro.

Kartan om tomter

Tomterna säljs utan skilt ansökningsförfarande direkt till den som är intresserad. Det är även möiligt att arrendera tomterna.

Förutom köpesumman debiteras en styckningsavgift på 990 euro och köpvittnes arvode 120 euro.

Försäljnings- eller arrenderingsbeslut görs genast efter tomtreservering. Reservationsavgiften 500 € betalas inom två veckor från att överlåtelsebeslutet vunnit laga kraft. Köpebrevet eller arrendeavtal ska undertecknas inom cirka 6 månader från det att överlåtelsebeslutet vunnit laga kraft. Tiden för uppfyllandet av byggnadsskyldigheten är tre (3) år från undertecknandet av köpebrevet.

Byggandet på området styrs av en detaljplan och byggsättsanvisningar.

Detaljplan och byggsättsanvisningar

Reservering av tomt

Tomten reserveras per e-post: mittauspalvelut@sipoo.fi

Ge i meddelandet uppgifter om den tomt som reserveras, sökandenas kontaktuppgifter och sökandenas del av tomt (t.ex. 50/50).

Tilläggsuppgifter om tomterna ger markanvändningsingenjör Oskar Mattsson, tfn 040-6342568, oskar.mattsson@sibbo.fi

Mer information om detaljplanen samt byggandet ger lovsarkitekt Tytti Mäntyoja, tfn. 040 191 4236.

Till frågor som berör vatten- och avloppsnätet svarar vattenförsörjningsingenjör Niina Mäkinen, tfn. 040 161 6585.

 

Suomeksi

för tomtköparen
Senast ändrat 04.02.2020