Krisinfo för företagare under undantagstillståndet

Sibbo kommun sammanställer på dessa sidor information om hur företag och företagare kan få stöd i att komma över den rådande coronakrisen. Vi samlar på dessa sidor information som Keuke, Business Finland, Finnvera, Företagare i Finland och Skatteförvaltningen publicerar om sin verksamhet under undantagssituationen. Innehållet uppdateras och hålls så aktuellt som möjligt. Vänligen notera att situationen ändras snabbt. Därför kan det hända att våra webbsidor innehåller material som redan är gammalt. Kontrollera alltid respektive aktörs egna informationskanaler för att säkerställa att informationen är fortfarande aktuell.

Sibbo kommuns näringsenhet stödjer Sibboföretagare speciellt under undantagssituationer. Företagskoordinatorn Henna Piilo står till företagarnas tjänst per telefon, e-post och via möten i Teams och Skype.

Ta kontakt:
Företagskoordinator Henna Piilo 
tfn 040 480 8529 
email: henna.piilo@sibbo.fi

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Du kan även försöka nå näringschefen Elina, som dock inte alltid kan svara genast:

Näringschef Elina Duréault 
tfn 040 191 4465 
email: elina.dureault@sibbo.fi

 

Sibbo kommuns arbetskraftspool

Näringsenheten och sysselsättningsenheten i Sibbo kommun har startat ett projekt som går under namnet ”Arbetskraftspool”. Projektets syfte är att stödja företag och arbetstagare och minska coronakrisens negativa effekter. Målet är att agera smidigt och föra samman Sibboföretag som på grund av krisen är i behov av arbetskraft med arbetstagare som är (eller kommer inom den nära framtiden att bli) arbetslösa när arbetssituationerna har förändrats. Sibbo kommun startar projektet för att erbjuda ett sätt att föra samman arbetstagare och arbetsgivare i den rådande undantagssituationen. Arbetsavtal och andra arbetsrelaterade villkor behandlas uteslutande mellan respektive arbetstagare och arbetsgivare.

Läs mer om arbetskraftspool här.

 

Verksamhetsstöd för ensamföretagare

Arbets- och näringsministeriet har meddelat att ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunerna. Ensamföretagarna kan hos sin egen kommun ansöka om finansiering för svårigheter till följd av coronavirusepidemin. Enligt ministeriets meddelande förbereder också kommun inför läget, så att stödet kan beviljas inom den närmaste framtiden. Stödbeloppet är 2 000 euro per ensamföretagare. Stödet beviljas för att täcka kostnader för ensamföretagarens företagsverksamhet.

Målet är att ansökan öppnas så snart som möjligt, dock senast inom två veckor. Sibbo kommun väntar ännu på Arbets- och näringsministeriets (ANM) närmare anvisningar om hur ansökan sätts i gång. Kommun informerar företagarna om hur man ansöker om stöd genast när kommun vet mer. ANM kommer att utarbeta praktiska anvisningar och en färdig ansökningsblankett som kommunerna använder för att bevilja stödet.

Läs mer om ANMs verksanhetsstöd för ensamföretagare här.

 

Keukes krisrådgivning

Coronavirusepidemin har redan orsakat och kommer att orsaka stora förluster för en del av företagen. Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab Keuke reagerar snabbt och ger råd för företag i sitt verksamhetsområde. Företagen får hjälp i speciellt ekonomi-, finansierings- och personalfrågor. Keuke har öppnat ett speciellt kristelefonnummer som har jour varje vardag kl. 9–16. Keukes företagsutvecklare har reserverat korta möten på en halvtimme i sina kalendrar för snabba krisrådgivningsmöten med företagare. Om staten fattar beslut om att stödja företagen kommer man också att hjälpa företag med att ansöka om stöd.

Keuke håller företagarna informerade om situationen på adressen www.keuke.fi/kriisineuvonta (på finska). Vi samla nyttiga länkar på sidan och erbjuder företagarna möjligheter att boka tid för krisrådgivning på nätet.

Evenemang som Keuke tänkt ordna under senvåren har flyttats antingen till webben eller till en senare tidpunkt. Keuke vill erbjuda all möjlig hjälp för företagen. Därför öppnar vi den morgonskola om stresshantering som enligt planerna ska börja onsdagen den 25 mars kl. 8:30 för alla. Evenemanget hålls som en öppen livestream. Just nu är det viktigt att kunna hantera stress, vilket gör stresshantering till ett mycket aktuellt ämne.

Keukes krishanteringssida samt den elektroniska tidsbokningen: www.keuke.fi/kriisineuvonta

Keukes krisrådgivningstelefon betjänar vardagar kl. 9–16. Numret är 050 523 8897.


Business Finlands finansiering för interferenssituationer

Business Finland har 19.3.2020 meddelat att företag kan ansöka om finansiering för interferenssituationer. Du kan bekanta dig närmare med finansieringen för interferenssituationer här.

Finansieringstjänsterna är avsedda för små och medelstora företag och midcap-företag med verksamhet i Finland vars affärsverksamhet påverkas negativt av coronavirussituationen. Ett midcap-företag är ett storföretag där den egna omsättningen eller koncernens omsättning är högst 300 M€.

Finansieringstjänsternas kunder är bland annat turism, binäringar för turism, de kreativa branscherna och scenbranscherna samt samtliga branscher vars underleverantörskedjor har påverkats eller påverkas av coronavirussituationen. Finansiering kan även beviljas företag som är verksamma på hemmamarknaden. Finansiering kan inte beviljas stora företag, företagsnamn, offentliga organisationer, stiftelser, föreningar eller Ålandsföretag.

Finansieringen är indelad i två tjänster:
1) Förhandsutredningsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten. Finansiering vars storlek uppgår till högst 10 000 euro. Med denna finansiering kan företaget utreda och planera nya affärsfunktioner, ersättande underleverantörskedjor och organisering av produktionen under och efter störning orsakad av coronaviruset.

2) Utvecklingsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten. Finansiering vars storlek uppgår till 100 000 euro. Med denna finansiering kan företaget genomföra de utvecklingsåtgärder som man identifierar i en förutredning eller inom övrig verksamhet och som förbättrar företagets möjligheter under och efter störning orsakad av coronaviruset. Syftet med åtgärderna ska vara nya lösningar för företagets produkter och produktion.

 

Finnveras tjänster

Finnvera förhåller sig flexibelt till alla behov av finansieringsarrangemang som coronaviruset medfört. Finnvera har beredskap att öka finansieringen av små och mellanstora företag och att hjälpa företag över krisen. Företaget ska ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet på längre sikt.

Ta kontakt med din egen bank så tidigt som möjligt. Finnvera och bankerna flexar i betalningsarrangemangen, och det lönar sig att avtala om sådana arrangemang med den egna banken i ett så tidigt skede som möjligt. Därtill möjliggör Finnvera driftskapital som banken beviljar genom en borgen.

Läs mera om Finnveras tjänster under kristiden här.

 

Te-tjänster

Läs mer om te-tjänster här.

 

Företagare i Finland

Företagare i Finland upprätthåller en webbsida där de publicerar aktuell information om coronaviruset och dess påverkan för företagare. Webbsidan innehåller aktuella nyheter, rådgivningstjänster samt nyttiga länkar för företagare, bland annat anvisningar för arbetsgivare samt noggrannare upplysningar om ekonomi och ersättningar.

Läs mera i infopaketet som Företagare i Finland publicerat här (på finska).

 

Skatteförvaltningen

Coronaviruset kan orsaka situationer för företagare, företag och bokförare som försvårar att sköta skatteärenden. Företag kan ansöka om förlängd tid för skattedeklarationen och vi kan av grundad särskild orsak avstå från att ta ut förseningsavgiften för deklarationen. Som särskild orsak räknas exempelvis sjukdom. Om ett företag har betalningssvårigheter kan det ansöka om betalningsarrangemang för skatterna. Man kan ansöka om betalningsarrangemang enligt lättade villkor från och med 25.3. Observera också att du kan ansöka om ändring av förskottsskatt i MinSkatt om företagets resultat ser ut att bli mindre än förväntat. Skatteförvaltningen stöder företag i denna exceptionella situation genom att effektivera handläggningen av ovannämnda ärenden. Också handläggningen av momsåterbäringar effektiveras.

Läs mer om Skatteförvaltningens tjänster här.

 

FPA

FPA:s sidor innehåller samlad information om hur coronavirusläget påverkar FPA:s stöd, handläggningen av ansökningar och tjänster. Informationen gäller även företagare.

Läs mer om FPA:s åtgärder här.

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen)

Regeringen har förberett ett omfattande stödpaket till företag för att hindra nackdelarna av coronavirusepidemin. NTM-centralerna beviljas 50 miljoner euro för utvecklingsunderstöd till företagen. Med tilläggsfinansieringen stöds små och medelstora företag som har lidit av marknads- och produktionsstörningar förorsakade av coronaviruset. Tjänsten är användbar i hela landet.

Målet är att starta ansökan av understöden vecka 13 via separat ansökningsanmälan på NTM-centralernas webbsidor. Följ med NTM-centralernas uppdaterade webbsidor (vi uppdaterar även denna webbplats när man kan ansöka om understödet).

Läs mer om NTM:s stödtjänster här.

 

FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen

• hjälper, ger råd och handleder små och medelstora företag och företagare med ekonomiska svårigheter

• har rådgivare som är experter på företagens ekonomi och omorganisation

• tjänsten är konfidentiell

• tjänsten är avgiftsfri

Du kan kontakta oss

• då ditt företag har flera obetalda fakturor

• då du inte längre kan betala lån eller låneräntorna

• du inte vet vad du ska göra då arbetena eller försäljningen har minskat

• du vill diskutera din företagsverksamhets framtid i allmänhet

• du känner att du inte längre orkar ensam med ekonomisvårigheterna

Läs mer om FöretagsFinlands tjänster här.

 

Arbets- och näringsministeriet

ANM-koncernen följer hur coronaviruset påverkar företag, sysselsättning, konsumenter och försörjningsberedskapen

Arbets- och näringsministeriet följer och vidtar nödvändiga åtgärder tillsammans med olika aktörer inom ANM-koncernen för att minska coronavirusets konsekvenser för bl.a. företagens verksamhet, sysselsättning och försörjningsberedskapen.

Läs mer om arbets- och näringsministeriets tjänster.
Senast ändrat 03.04.2020