Säkerhet

Säkerhet är ett överordnat begrepp för invånarnas välbefinnande, en stark social gemenskap, ekonomisk stabilitet samt ett livskraftigt samhälle. Säkerheten har stor betydelse för att människor i olika åldrar skall må bra i vardagen och att samhället skall fungera utan störningar. En hälsosam och trygg boendemiljö, där miljövärden beaktas, utgör grunden för ett gott liv.

Krisinformation
www.sipoo.fi/se/kundservice_och_kontakt/media_kommunikation_varumarke/krisinformation

Jour och kristjänster
www.sibbo.fi > social- och hälsovårdstjänster > jour och kristjänster

Nödmeddelanden
Nödcentralsverket, www.112.fi/
Telefonsamtal via appen 112 Suomi anger automatiskt var man befinner sig

Polisuppdrag
Polisinrättningen i Östra Nyland, www.poliisi.fi/sv/ostranyland

Medling vid tvister och brott
Sibbo hör till Vanda medlingsbyrå.Vanda medlingsbyrå.

Miljöhälsovård
Kommunernas gemensamma miljöhälsovård, www.borga.fi/miljohalsovard

Brottsförebyggande
Rådet för brottsförebyggande, justitieministeriet
www.brottsförebyggande.fi

Räddningsuppdrag
Räddningsverket i Östra Nyland, www.iupela.fi/sv

Serviceportal i säkerhetsfrågor
www.turvakanava.fi

Strålningsläget
Strålsäkerhetscentralen, www.stuk.fi/web/sv/teman/stralning-i-miljon/stralningslaget-i-dag

Trafiksäkerhet
www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/trafik/trafiksakerhet

Vädervarningar
Meteorologiska institutet, www.sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar

Översvämningar
Finlands miljöcentral SYKE, www.ymparisto.fi/sv-FI/Vatten/Floden_och_oversvamningar


Beredskapsplanering

Kommunen har ett centralt ansvar när det gäller att sörja för befolkningens bastjänster samt för annan viktig service- och varuproduktion såväl under normala förhållanden som i störningssituationer och under undantagsförhållanden. Genom beredskapsplanering säkerställer kommunen serviceproduktion med mera.

 

Säkerhetssamarbete i östra Nyland

Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo samt Polisinrättningen i Östra Nyland och Räddningsverket i Östra Nyland deltar i det regionala säkerhetssamarbetet. Säkerhetsplaneringen baserar sig på inrikesministeriets nationella riktlinjer för säkerhetsplanering i kommuner.

Hösten 2018 godkände de östnyländska kommunerna ett gemensamt säkerhetsprogram: Östra Nylands säkerhetsprogram 2018–2021. Programmet utgör en ram för planeringen och upprätthållandet av kommuninvånarnas dagliga säkerhet samt för invånarnas aktiva roll i säkerhetsarbetet.

Vart annat år genomförs en enkät om säkerhet i östra Nyland. Av alla som svarade på enkäten i mars 2018 upplevde 88 % sig trygga eller ganska trygga (85 % av Sibboborna).

År 2018: Alla svar på säkerhetsenkäten (på finska) och Sibbobors svar på säkerhetsenkäten.
År 2016: Alla svar på säkerhetsenkäten och Sibbobors svar på säkerhetsenkäten

 

Säkerhetsarbete på nationell nivå

Inrikesministeriets strategi för den inre säkerheten skall styra verksamheten att bli allt säkrare: Ett bra liv - en trygg vardag.
Portalen för den inre säkerheten Tuovi (på finska)

Tilläggsuppgifter: http://intermin.fi/sv/strategin-for-den-inre-sakerheten

 

Suomeksi

Senast ändrat 09.07.2019