Fiske

Mete och pilkfiske är gratis

Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla är kostnadsfria allmänna fiskerättigheter som kan jämföras med allemansrätten.

 

Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla personer i åldern 18–64 år som fiskar med handredskap

Med handredskapsfiske avses i praktiken spinnfiske eller trolling med spö, rulle eller bete.

För handredskapsfiske ska personer i åldern 18–64 år erlägga en fiskevårdsavgift, som berättigar till fiske med ett spö i taget.

För personer under 18 år och över 65 år är handredskapsfiske alltså gratis.

Vill man fiska med övriga redskap, såsom nät, ryssjor och katsor eller fiska med mer än ett ett spö, måste man förutom fiskevårdsavgiften alltid ha tillstånd av vattenägaren.

Observera att all slags fiske är förbjudet vid badstränderna i Sibbo kommun.

 

Fiskevårdsavgift

Fiskevårdsavgiften kan skaffas i

- Eräluvat-webbutiken

- med Forststyrelsens Eräluvat-mobilapp

- via tjänstnumret 020 69 2424 eller

- i R-kiosken

Kom ihåg att alltid ta med dig kvittot över erlagd fiskevårdsavgift och andra eventuella fisketillstånd då du fiskar. Om fiskerätten baserar sig på ålder, ska åldern kunna styrkas med identitetsbevis.

 

Vattenägarens tillstånd

Sibbo kommun säljer inte fisketillstånd till sina vattenområden eftersom kommunens vattenområden är begränsade.

Uppgifterna om fiskevattnets ägare fås med fastighetsbeteckningen på Lantmäteriverkets webbplats

 

Övervakning av fiske

Fiskeövervakaren övervakar att lagar och bestämmelser om fiske återföljs. Övervakningen gäller till exempel fångstmått, fredningstider och fredningsområden samt regler kring hurdana fiskeredskap som får användas. Fiskeövervakaren kontrollerar också att fiskaren har betalat fiskevårdsavgiften och har andra behövliga tillstånd i skick. Fisket övervakas förutom av fiskeövervakare, också av polisen, gränsbevakningen, Forststyrelsen, NTM-centralen och tullen.

I Sibbo koordineras fiskeövervakningen av Timo Liljendal (tfn 050 5897 870, timo.liljendal( a )kolumbus.fi).

 

Borgå–Sibbo fiskeriområde

Enligt lagen om fiske är fiskeriområdena offentligrättsliga föreningar som har till syfte att utveckla fiskerihushållningen inom det egna området och främja samverkan mellan medlemmarna för ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskresurserna.

Borgå–Sibbo fiskeriområde har inget gemensamt fisketillståndsområde. Alla delägarlag och ägare till privata vattenområden säljer självständigt tillstånd. Detta är dock frivilligt.

Tillstånd säljs bland annat av Borgå stad och Helsingfors stad, som äger vattenområden i fiskeriområdet.

 

Frågor om fiskeriområdets verksamhet, bestämmelser och tillstånd besvaras av verksamhetsledare Gabi Lindholm (tfn 050 404 2738, gabi.lindholm( a )outlook.com).

Borgå–Sibbo fiskeriområdes webbplats (på kommande).

Mer information

Allmänt om fiske

Information om fiskebegränsningar (karttjänst) här

Information om fångstmått och fredningstider här

 

 

 

 

Senast ändrat 15.06.2020