< Kungörelser
12.10.2017

Influensavaccinering (säsongsinfluensavaccin)

Hösten 2017 utförs vaccinationer vid Sibbo hälsocentral enligt följande:

1. Alla barn i åldern 6–35 månader och de 3–7-åringar som hör till riskgrupperna vaccineras mot influensa med tidsbeställning (förordning 421/2004, ändring 448/2007). Under samma besök kan även barnets närmaste familjemedlemmar vaccineras. Alla bör ha en egen vaccinationstid. Vaccinationstiderna gäller även de 3–7-åringar som inte hör till riskgrupperna och åt vilka vaccinet har köpts med recept på apoteket.

Vecka 45, 6.–10.11.2017, vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla
Första gången ett barn vaccineras mot influensa får det två injektioner med cirka en månads intervall. Under de följande åren räcker det med en injektion.

Vecka 50, 11.–15.12.2017, vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla
Den andra vaccinationsomgången. Också för dem som inte vaccinerades vecka 45.

För barnens influensavaccin
• beställ tid via internet på adressen (fungerar inte med Mozilla Firefox)
• beställ tid per telefon hos hälsovårdarna
• besök rådgivningens öppna mottagning (utan tidsbeställning) måndagar kl 89 på Nickby rådgivning samt fredagar kl 89 på Söderkulla rådgivning
• barnens vaccineringen kan även ske i samband med de normala rådgivningsbesöken under influensavaccineringsperioden.

2. Gravida kvinnor vaccineras från början av november i samband med de normala besöken på mödrarådgivningarna i Nickby och Söderkulla.
De närmaste familjemedlemmarna kan också vaccineras under samma besök.

Kostnadsfri vaccinering med tidsbeställning på hälsostationerna i Nickby och Söderkulla vecka 45, 6.–10.11.2017, vecka 47, 20.11–24.11.2017 samt vecka 49, 4.12–8.12.2017 för följande riskgrupper:

3. Alla 65 år fyllda personer
Då även friska och aktiva 65 år fyllda personer vaccineras uppnås maximal nytta av vaccinationerna.

4. Personer som hör till följande medicinska riskgrupper (8–64-åringar):
• kronisk hjärt- eller lungsjukdom
• kronisk ämnesomsättningssjukdom, såsom diabetes eller nedsatt binjurebarksfunktion
• kronisk leversjukdom eller leverinsufficiens
• en sjukdom som orsakar nedsatt immunförsvar, t.ex. leukemi, lymfom, HIV-infektion eller sviter av splenektomi
• en behandling som försämrar immunförsvaret, t.ex. i anslutning till en organtransplantation, cancerterapi eller en autoimmunsjukdom
• en kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom
• andra sjukdomar som eventuellt ökar risken för allvarlig influensa

5. Närstående till personer med risk att insjukna i allvarlig influensa
Det är ändamålsenligt att vaccinera närstående till personer som lider av immunbrist eller andra sjukdomar, äldre personer samt spädbarn och gravida kvinnor.

6. Män som rycker in i beväringstjänst och kvinnor som rycker in i frivillig militärtjänst

7. Personer som jobbar i nära patient- eller klientkontakt inom social- och hälsovården är berättigade till gratis vaccinering mot säsongsinfluensa. Rekommendationen gäller också personer som deltar i städning och kostservice i patientutrymmen. Vaccinationer rekommenderas också för personalen inom barndagvården samt apotekspersonal.

Tid för vaccinering kan beställas via internet tom 8.12.2017 på adressen (fungerar inte med Mozilla Firefox) eller per telefon 09 2353 6001 vardagar kl. 8–15.

Skolelever och studerande som hör till riskgruppen kan vaccinera sig på skolhälsovårdarens mottagning. Mera information om tidsbeställningen skickas via Wilma inom kort.

Influensavaccinering ordnas även i samband med de servicedagar för äldre som ordnas av hemvården. Tillfället är öppet för alla som nämnts i punkterna 3–7, kräver ingen tidsbeställning.

Tallmo: Talmukka måndag 13.11.2017 kl. 10–12, adress Tallmobågen 50
Söderkulla: Servicehuset Linda tisdag 14.11.2017 kl.12–14.30, adress Amiralsvägen 6
Paipis: Widegård torsdag 7.12.2017 kl. 12–15, adress Paipisvägen 1134

Vaccineringstiderna gäller även personer som själva köpt vaccinet på apoteket.

Vänligen undvik andra hälsovårdsärenden i samband med vaccinationsbesöket.


Senast ändrat
23.10.2017