< Kungörelser
07.11.2017

Fullmäktiges möte 13.11.2017

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta måndagen den 13 november 2017 kl. 14.00. Vid sammanträdet behandlas:

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2 Val av protokolljusterare

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Ändring av grundavtalet för Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

5 NG11 Detaljplan för Bybergsvägens egnahemstomter

6 B16 Detaljplaneändring för rekreationsområdet Örnviksstranden i Storören

7 Motion om att revidera generalplanen Sibbo 2025/ Kaj Lindqvist/Heikki Vestman m.fl.

8 Motion om att delta i naturskyddskampanjen ´Min naturgåva till hundraåringen´/ Marketta Mattila m.fl.

9 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/ Jani Björn

10 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/ Bettina Bergroth

11 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag/ Anna Abrahamsson

12 Avstängning från förtroendeuppdrag/ Kadir Turan

13 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2016/ Utlåtande

14 Delårsöversikt 31.8.2017

15 Ändring av budgeten 2017

16 Fastställande av inkomstskattesats för år 2018

17 Fastställande av fastighetsskattesatser år 2018

18 Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020

19 Eventuella övriga ärenden

Protokollet läggs fram på enheten Förvaltningstjänster den 21 november 2017.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på internet. Det går också att se på inspelningen i efterhand. Se www.Sibbo.fi> Beslutsfattande> Fullmäktige.

 

Heikki Vestman
ordförande

Sibbo 7 november 2017

 


Senast ändrat
07.11.2017