Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
29.12.2012

Har du kommit ihåg att delta i papa-screeningen?

Deltagandet i avgiftsfri papa-screening för cancer i livmoderhalsen minskar från år till år. De senaste åren har bara ungefär hälften av de inkallade deltagit i undersökningen. År 2012 har en kallelse skickats till kvinnor födda år 1952, 1957, 1962, 1967, 1972, 1977 och 1982.
28.12.2012

N 42 Ändring av detaljplan för OP-kvarteret anhängig

Arbetet med N 42 Ändring av detaljplan för OP-kvarteret som ingår i kommunens planläggningspro-gram för åren 2013–2016 inleds.
27.12.2012

Tillståndsbeslut

Miljövårdssektionen i Sibbo kommun beslutade på sitt möte 17.12.2012 ge följande beslut enligt miljöskyddslagen och marktäktslagen:
27.12.2012

Förslaget till BA 3 Ändring av detaljplan för Bastukärrs arbetsplatsområde framlagt

Förslaget till BA 3 Ändring av detaljplan för Bastukärrs arbetsplatsområde finns framlagt vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, I våningen (besöksadress: Stora Byvägen 18, Nickby) under kansliets öppettider samt i Sibbo huvudbibliotek i Nickby 2.1–1.2.2013.
27.12.2012

Beredningsmaterialet för Eriksnäs II (plan E 2) läggs fram

För dem som är intresserade av områdets planläggning ordnas ett presentationsmöte på Servicehuset Linda tisdagen 15.1.2013 kl. 17.00–19.00. Under mötet presenteras utkastet till planen och annat beredningsmaterial. I samband med utställningen kan man ge respons antingen muntligt eller skriftligt med tanke på planens vidareutveckling. Välkommen!
20.12.2012

Tagande av stenmaterial enligt marktäktslagen

Två ansökningar är under beredning i utskottet för teknik och miljös miljövårdssektion. Handlingarna finns framlagda 20.12.2012–18.1.2013.
19.12.2012

Arbetet med delgeneralplanen för Sibbesborg anhängig

Utarbetandet av en delgeneralplan med rättsverkningar för Sibbesborg inleds. Delgeneralplaneringen är ett av de viktigaste planeringsprojekten när det gäller att genomföra kommunens tillväxtstrategi. Syftet med delgeneralplanen är att precisera riktlinjerna för markanvändningen i Generalplan för Sibbo 2025. Målet är att utveckla området till ett mångsidigt tätortscentrum för ca 70 000 invånare som stödjer sig på spårtrafiken.
19.12.2012

Utfärdande av byggförbud och åtgärdsbegränsning för Sibbesborg delgeneralplaneområde

Planläggningssektion beslutade 12.12.2012 § 108 utfärda byggförbud enligt 38 § i markanvändnings- och bygglagen och åtgärdsbegränsning enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen för Sibbesborg delgeneralplaneområden för utarbetande av delgeneralplaner/en generalplan. Byggförbudet och åtgärdsbegränsningen är i kraft fram till 31.12.2017.
18.12.2012

Nya öppettider för HRT:s biljettförsäljningsställen

Fr.o.m. början av år 2013 kommer HRT:s serviceställe i Söderkulla bibliotek att sälja resekort och laddningar under måndagar kl. 14–18 och servicestället i Sibbo huvudbibliotek i Nickby under tisdagar–torsdagar kl. 14–18.
13.12.2012

Sockengårdens och hälsostationernas service kring julen och årsskiftet

Sockengården är stängd 27–31.12.2012. Söderkulla läkarmottagning har stängt 27.12.2012–4.1.2013. Söderkulla tandvård samt rådgivning har stängt 27.12.2012–1.1.2013. Nickby mottagningarna fungerar som vanligt.

Arkiv

2020 (63)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar