Aktuellt om coronaviruset COVID-19

Aktuell information om coronaviruset finns på Institutet för välfärd och hälsas (THL) webbplats. THL uppdaterar situationsbilden och anvisningarna på sin webbplats.

När finns det skäl att misstänka coronavirus?

Om du misstänker att du har blivit smittad av coronaviruset, ring alltid först! En yrkesperson bedömer din situation per telefon och hänvisar dig vid behov till fortsatta undersökningar.
Sibbo hälsocentral, må–fr kl. 8–16, tfn 09 2353 6001
Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117

I nödsituationer ska du ringa till nödnumret 112!

Obs! Sibbobor ska boka tid för coronaprovtagning via Jourhjälpen under veckosluten. Innan du ringer rekommenderar vi att du gör en symptombedömning på webbtjänsten Omaolo.fi. Tjänsten hjälper dig att bedöma behovet av vård.

Boka en tid själv
Nu kan invånarna i Nyland själva boka en tid till provtagningen via Coronaguiden. Efter att ha svarat på Coronaguidens frågor angående symtom och exponering kan användaren själv boka en lämplig tid till ett provtagningsställe. För tidsbokningen krävs bankkoder eller mobilcertifikat.

Du kan boka en tid för dig själv och för ditt barn som är under 16 år. Om du vill boka en tid för en annan person ska du ringa.
Misstänker du coronavirus? Få en testtid enkelt på webben: koronabotti.hus.fi/sv

Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelsmärta, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Omaolos symptombedömning
Genom att klicka på bilden kommer du till Omaolos symptombedömning (välj språket uppe till höger på sidan)

Symptombedömning för coronavirus infektion

THL: Anvisningar för vård i hemmet vid coronavirusinfektion (på finska)
THL: När ska man uppsöka vård? (på finska)

Den största risken för smitta är om du inom 14 dagar innan symptomen bryter ut har varit i närkontakt med en person som med säkerhet har smittats av coronaviruset. Vid misstanke om smitta ska man följa Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar.

Coronateststation

En vit byggnad med stora dörrar. En träd framför byggnaden. Coronaprovtagningen sker i Nickby centrum i gamla Sockengården på adressen Stora Byvägen 18. Coronaprovtagningen fungerar med tidsbeställning och betjänar personer som fått remiss till coronatest.

Gå in till provtagningen till fots via gamla Sockengårdens huvudingång, dvs. från Stora Byvägens sida. Rörelsehindrade som kommer för provtagning ombeds ringa numret 040 627 3693. Det finns parkeringsplatser för kunder på gården i anslutning till byggnaden.

HUSLAB ansvarar för coronateststationens verksamhet i Sibbo.

Rekommendationer och begränsningar som gäller i Sibbo

Hela Nyland och även Sibbo anses nu befinna sig i coronavirusepidemins spridningsfas. Vi har sammanställt rekommendationerna och begränsningarna som gäller i Sibbo på en sida:

Rekommendationer och begränsningar i Sibbo

Mer information:
HUS: Det regionala coronavirusepidemiläget och rekommendationer
Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Sibbo kommun följer statsrådets och Nylands regionala koordineringsgrupps riktlinjer då kommunen ger rekommendationer och begränsningar samt i sin kommunikation. Förutom experter från HUS, THL och regionförvaltningsverket ingår det i koordineringsgruppen representanter från kommunerna och större privata hälsovårdsföretag.

Kommunens meddelande angående coronaviruset
Målet är att förhindra att viruset sprids

Målet med myndighetsverksamheten är att förhindra att viruset sprids i samhället, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna. Syftet är att fortsättningsvis identifiera smittan och minska risken för fortsatt spridning av smitta genom att utreda smittkedjorna och kartlägga dem som exponerats för viruset. Genom bekämpningsåtgärder kan man minska att i synnerhet äldre personer och personer som har grundsjukdomar insjuknar samt trygga hälso- och sjukvårdens handlingskraft.

Ett eventuellt beslut om att förordna om karantän fattas av hälsovården efter laboratorieresultatet. Utgångspunkten är att personer som har vistats i samma stängda rum som en person som insjuknat i coronavirus över 15 minuter ska försättas i karantän.

Familjemedlemmarna till en person som försatts i karantän på grund av exponering är inte i karantän, eftersom de inte har varit i närkontakt med den som insjuknat i coronaviruset. De kan leva normalt och röra sig fritt.

De som satts i karantän får ett officiellt beslut, som vid behov berättigar vårdnadshavaren till ett barn under 16 år att stanna hemma för att sköta barnet, också om barnet är friskt. Beslutet baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar.

Karantän = Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering = Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

Anvisningar för karantän och isolering på den här länken.

Telefonrådgivning om coronaviruset

En nationell telefonrådgivning ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535. Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.

Förutom telefonrådgivning kan man även få rådgivning via sms-meddelande, tfn 050 902 0163. Sms-tjänsten är i första hand avsedd för personer som inte kan använda telefon exempelvis på grund av hörselskada eller annan orsak.

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns information om coronaviruset samlad. De allmänna råd som ges via rådgivningstelefonen baserar sig på den information som finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Digital tjänst Omaolo.fi om coronaviruset

Till webbtjänsten Omaolo.fi

En enkät för symtombedömning av sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset, har öppnats i den elektroniska webbtjänsten Omaolo.fi. Syftet med den digitala tjänsten är att i flera kanaler stärka rådgivningen om det nya coronaviruset för medborgarna.

Med hjälp av tjänsten, som utvecklats av SoteDigi, Förlags Ab Duodecim och institutet för hälsä och välfärd, är det möjligt att göra en elektronisk bedömning av vårdbehovet. På basis av resultatet från bedömningen kan man få anvisningar för fortsatt vård, om personen misstänker coronavirussmitta.

Coronablinkern

Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen. Ladda ner den avgiftsfria mobilappen i din telefon från en appbutik (t.ex. App Store och Google Play).

Mer information på Coronablinkerns webbplats.

Information om antalet insjuknade i coronaviruset och exponeringar

Sibbo informerar om coronavirussmittan som kräver specialåtgärder av kommunen eller Sibbobor. Vad gäller informationen ser man till att invånarnas, patienternas, personalens och de exponerades integritetsskydd tryggas.

Sibbos enhet för smittsamma sjukdomar spårar aktivt personer som blivit exponerade för viruset. Ett pressmeddelande publiceras om exponeringar som skett till exempel i en offentlig lokal om det inte på något annat sätt är möjligt att nå alla eventuellt exponerade. Det är bra att komma ihåg att fastän en person som senare insjuknat i viruset har besökt till exempel en restaurang, en butik eller någon annan offentlig lokal vid en viss tidpunkt, betyder detta inte att stället inte skulle kunna besökas av andra helt tryggt vid ett senare tillfälle.

THL publicerar information om bekräftade coronavirusfall också kommunvis i sin digitala coronakarta. Applikationen innehåller den aktuella informationen om antalet insjuknade i Sibbo och även uppgifter om antalet utförda tester enligt sjukvårdsdistrikt. Du hittar coronakartan (på finska) bakom den här länken.


Användning av ansiktsmasker

THL rekommenderar att medborgarna använder ansiktsmask i vissa situationer för att skydda andra människor. Rekommendationen för medborgare om att använda ansiktsmasker har uppdaterats (24.9.2020). Rekommendationen har kompletterats med anvisningar gällande upptrappning och spridning av koronaepidemin. Under upptrappningsfasen av coronaepidemin rekommenderas användning av ansiktsmask inte bara för kollektivtrafiken, utan också för offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas. Om epidemisituationen fortsätter att försämras, dvs. om vi övergår i en spridningsfas, kommer maskanvändningen att utökas.

Bekanta dig med rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker i olika faser av coronaepidemin.

Att ta på sig och att ta av sig ansiktsmasken kräver noggrannhet för att förhindra att en smutsig mask medför smittorisk. Se på videon nedan: "Så här använder du en ansiktsmask".

Ansiktsmasker till mindre bemedlade

Sibbo delar ut munskydd till mindre bemedlade invånare. Munskydden är avsedda för invånare som upplever att de på grund av sin ekonomiska situation inte kan skaffa dem själva, och som behöver munskydd. Andra invånare ska själva skaffa och betala sina munskydd. Vid utdelningen av munskydden frågas inte efter inkomster utan invånarens egen uppfattning om att vara mindre bemedlad räcker.

Utdelningsställen för ansiktsmasker till mindre bemedlade i Sibbo:
SibboInfo Nickby, Norra Skolvägen 2, må–to kl. 8–17 och fr kl. 8–14.
SibboInfo Söderkulla, Amiralsvägen 2, ti–on kl. 9–12 och 12.30–17
Församlingarnas pastorskanslier, Stora Byvägen 1, må–fr kl. 9–12
Söderkulla kyrka, Fröken Miilis väg 2, on kl. 9–12
Sysselsättningsenheten Vägskälet, Stora Byvägen 38, må-fr 9-16

Stöd och diskussionshjälp

Social- och krisjouren i Östra Nyland ger stöd och diskussionshjälp för den som är oroad över sitt eget eller sina närståendes välmående och trygghet på grund av coronavirusläget.

Social- och krisjouren ger inte hälsorådgivning. Östra Nylands social- och krisjour har telefonnumret 040 517 4194.

Hjälp för coronaoro via Psykportens avgiftsfria chatt

Psykporten erbjuder en avgiftsfri chatt (på finska) som är öppen för alla. Du kan diskutera konfidentiellt med en sakkunnig från HNS Psykiatri om frågor som rör coronaviruset. Via chatten får du hjälp för psykisk oro som orsakats av coronapandemin såsom ångest, sömnlöshet och stress. Chatten ger också råd i andra frågor om livssituationen, bl.a. ekonomi, boende, barn och närståendes, rusmedelsanvändning eller våld i närrelationen.

Diskussionen på chatten förs anonymt och inget klientförhållande uppstår. På dina frågor svarar social- och hälsovårdens sakkunniga från HNS Psykiatri. Chatten är öppen vardagar må–to kl. 12–16 och fr kl. 12–15 på adressen mielenterveystalo.fi. Via den virtuella assistenten ”Milli” har du möjlighet att chatta med en sakkunnig på webbplatsen. Chatten betjänar i huvudsak endast på finska.

Socialvårdens rådgivningstjänster i Sibbo

Socialvården i Sibbo har haft en separat telefonlinje för coronavirusrelaterade frågor. Antalet kontakter har nu minskat så pass mycket att telefonjouren upphör. Coronarådgivningsnumret 09 2353 6006 betjänar sista gången fredagen den 29 maj 2020. Socialvårdens övriga rådgivningsnummer och -tjänster i Sibbo kommun hjälper i fortsättningen både i coronavirusrelaterade och i andra frågor.

Om du i fortsättningen har problem i din vardag som orsakats av coronaviruset och behöver socialvårdens hjälp och råd, kontakta socialvårdens övriga rådgivningsnummer i Sibbo. De betjänar dig enligt följande:

  • Barnfamiljernas socialarbete, rådgivningen betjänar vardagar kl. 8.15–15 på numret 09 2353 6013. Information om olika tjänster riktade till barnfamiljer hittar du också på Facebook: Sipoon Lapsiperhepalvelut - Barnfamiljers tjänster i Sibbo.
  • Vuxensocialarbetet, rådgivningen betjänar vardagar under tjänstetid på numret 040 167 9215.
  • Servicestyrning för äldre kan nås mån.–tors. kl. 9–15 och fre. kl. 9–14 på numret 09 2353 6014.
  • Under kvällstid och veckoslut svarar Östra Nylands social- och krisjour på numret 040 517 4194.

Vänligen observera att telefonrådgivningen inte ger hälsorådgivning. I hälsorelaterade frågor ska du kontakta hälsocentralen.

Krisinfo för företagare

Kommunen har grundat en egen webbsida för krisinfo riktad till företag. På sidan samlas information som hjälper företagare och företag att klara sig igenom situationen. Sidan innehåller till exempel information om olika former av finansiering som Sibboföretag kan ansöka om under nu rådande undantagsförhållanden. Du kommer till sidan på sibbo.fi via denna länk.

God handhygien är det bästa sättet att skydda sig mot smitta

Kom ihåg att god handhygien är det bästa sättet att skydda sig mot smitta. Det bästa sättet är att tvätta händerna med tvål.

Använd alkoholbaserat handdesinfektionsmedel om det inte är möjligt att tvätta händerna med flytande tvål och vatten. God handhygien bekämpar också säsongsinfluensa.

Tvätta händerna och stoppa smittor. Sköld händerna med rikligt med vatten. Använd tvål och gnugga handflatorna mot varandra. Gnugga även händernas ovansidor, tummarna och mellan fingrarna. Fläta ihop fingrarna och gnugga. Skölj händerna med rikligt med vatten. Torka händerna noggrant med en pappershandduk. Stäng kranen med pappershandduken. En liten görning med stor betydelse.

 

Hosta och nys rätt. Hosta och nys i ärmen så stoppar du smittor. Använd engångsnäsdukar om möjligt. Släng använda näsdukar direkt i soporna och tvätta händerna med tvål. En liten gärning med stor betydelse.

Skydda dig mot coronaviruset. Kom ihåg säkerhetsavståndet. Håll ett avstånd på minst en meter. Även på motionsspåret, i parken och vid glasskiosken.

 

Suomeksi

 

In English

Senast ändrat 27.11.2020