Kanta-tjänsterna

Det Nationella hälsoarkivet (Kanta) är ett gemensamt namn på de riksomfattande informations- systemtjänsterna för hälso- och sjukvårdsenheterna, apoteken och medborgarna. Tjänsterna tas i bruk stegvis i hela Finland.

Patientdataarkivet i korthet

Patientdataarkivet är en tjänst där hälso- och sjukvårdsenheterna lagrar patientuppgifter ur sina egna datasystem på ett datasäkert sätt. Patientdataarkivet byggs ut stegvis, vilket innebär att uppgifterna i arkivet ökar allt eftersom användningen av arkivet utvidgas.

Patientdataarkivet ger medborgarna möjlighet att kontrollera sina egna patientuppgifter i e-tjänsten Mina Kanta-sidor. Här kan man också kvittera att man läst informationen om patientdataarkivet samt ge sitt samtycke eller meddela förbud som gäller användandet av ens patientuppgifter vid olika hälso- och sjukvårdsenheter.

Medborgarna har nytta av den här riksomfattande tjänsten då de rör sig på olika ställen i landet, eller då de anlitar flera olika servicegivares hälso- och sjukvårdstjänster. De hälso- och sjukvårdsenheter som behöver patientuppgifterna vid vården av patienten har alltid tillgång till dem via Patientdataarkivet.

För utlämnande av uppgifter krävs patientens samtycke

De patientuppgifter som lagrats i patientdataarkivet kan användas av den tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som lagrat uppgiften i fråga. För att uppgifter ska kunna lämnas ut till andra tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster krävs patientens samtycke. Patienten kan ge sitt samtycke, meddela förbud eller återkalla förbud och samtycken hos en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som anslutit sig till tjänsten, eller via nättjänsten Mina Kanta-sidor.

Medborgarna har konkret nytta av patientdataarkivet:

  • uppgifterna är i säkert förvar (skyddad dataöverföring, aktörskort, uppföljning av logguppgifter)
  • tidigare undersökningsresultat kan utnyttjas och onödiga vårdåtgärder undvikas > sparar även patientens pengar
  • informationsutbytet förbättras
  • det är lätt att kontrollera sina egna hälsouppgifter på Mina Kanta-sidor
  • åtkomsten till patientuppgifterna underlättar för patienten att själv välja vårdenhet
  • patientdataarkivet möjliggör fungerande vårdkedjor mellan ALLA verksamhetsenheter
  • patienten kan själv påverka vem som får använda hans eller hennes patientuppgifter
  • aktuella, uppdaterade uppgifter främjar patientsäkerheten

Elektroniskt recept

Elektroniskt recept är ett recept som en läkare utfärdar och undertecknar elektroniskt och sparar i ett centraliserat datasystem, som kallas Receptcentret.

När du blir ordinerad läkemedel med ett elektroniskt recept första gången berättar läkaren för dig hur receptet fungerar och förser dig med ett infoblad.

Du också via din egen dator skicka ditt recept att förnyas vid hälsostationen. Det här gör du enkelt genom att logga in på tjänsten Mina Kanta-sidor.

Som mottagare för begäran om förnyande av receptet föreslår Mina Kanta-sidorna i första hand den enhet där receptet är ordinerat. Du kan själv välja en annan enhet som mottagare, men observera vänligen att inte alla organisationer tar emot en begäran om förnyande av recept.

Du kan skicka en begäran om att förnya ett recept, vilket du redan köpt medicin med och som ordinerats för högst 16 månader sedan. Om du matar in ditt mobiltelefonnummer då du lämnar din begäran kan du få ett sms då din begäran är behandlad hos sjukvården. Det är också möjligt att kontrollera detta genom att logga in i tjänsten Mina Kanta-sidor.

Mera information om elektroniskt recept finns Kanta hemsidorna.

Suomeksi

Senast ändrat 18.03.2020