Hjälpmedelservice

Suomeksi

Utvärdering av hjälpmedelsbehovet, utlåning av hjälpmedel och handledning i hur hjälpmedlet ska användas kräver tidsbeställning. Vänligen kontakta hjälpmedelsenheten under telefontiden mån – tis, tors – fre kl. 8– 9, tfn 050 522 2799. Ni kan också ta kontakt per e-post: nina.helenius@sibbo.fi.

Hjälpmedel lånas ut till sådana Sibbobor som hälsocentralen har behandlingsansvaret för och som har nedsatt förmåga att klara av sina dagliga aktiviteter på egen hand till följd av skada eller sjukdom. I första hand tryggas tillgången till sådana hjälpmedel som är nödvändiga för att klienten på egen hand ska klara av de viktigaste dagliga göromålen.

Hjälpmedelsbehovet kan upptäckas av klienten själv, en anhörig, hemvården, en läkare eller någon annan vårdande instans inom hälso- och sjukvården. Utlåningstiden uppskattas i samband med utlåningen av hjälpmedlet (kortvarig eller långvarig utlåning). Personliga hjälpmedel såsom proteser, stödstrumpor och specialskodon anskaffas individuellt med betalningsförbindelse.

Utlåning, beviljande och överlåtelse av hjälpmedel:  Bestämmelserna när det gäller hjälpmedelsservice (Valtakunnallisten lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet, bara på finska) I dessa bestämmelser är arbets- och ansvarsfördelningen mellan hälsocentralerna och sjukhuset fastslagna. Sibbo kommun är genom social- och hälsovårdsutskottets beslut skyldig att följa dessa bestämmelser. Utlåning av hjälpmedel eller anskaffning av hjälpmedel med betalningsförbindelse sker i huvudsak enligt dessa bestämmelser.

Vad är ett hjälpmedel?

Hjälpmedel är anläggning, apparat eller motsvarande, som främjar eller upprätthåller funktionsförmåga och deltagande då de försämrats p.g.a. skada, sjukdom eller åldrande. Utgångspunkten för utvärdering av hjälpmedelsbehovet är klientens funktionsförmåga och helhetslivssituation samt de behov som uppstår ur dem. Hjälpmedel skaffas för att möjliggöra människans funktion, inte för att ersätta brister.

Vem är hjälpmedlen till för?

Utgångspunkten för hjälpmedelsserviceprocessen är funktionshinder, förorsakat av skada, sjukdom eller åldrande, som begränsar människans förmåga att klara av sina dagliga göromål i sin funktionsmiljö. Hjälpmedelsbehovet kan upptäckas och initiativet om hjälpmedelsbehovet tas av klienten själv, dennes anhöriga eller annan närstående, terapeut, läkare eller någon annan som arbetar inom social- eller hälsovården och som känner till klientens situation. Hjälpmedelsserviceprocessen kan inledas direkt genom att klienten kontaktar den egna kommunens hjälpmedelsansvariga.

Vem ansvarar för hjälpmedlens avhämtning och returnering?

Hjälpmedlets användare eller dennes anhöriga ansvarar för hjälpmedelstransporten på hälsocentralerna. Vid behov sköter hälsocentralens hjälpmedelsenhet om transporten av stora hjälpmedel såsom sängar. Den som lånat hjälpmedlet får inte överlåta det att användas av en annan person.

Returnering av hjälpmedel

Hjälpmedlen kan returneras till fysioterapin vid Nickby hälsostation..

Användarens ansvar gällande hjälpmedlets underhål

Klienten eller dennes anhöriga ansvarar för hjälpmedlets regelbundna underhåll och rengöring. Hjälpmedlets användare ansvarar för kontroll av skruvarnas spänning och däckens lufttryck, för batteribyte och hjälpmedlens rengöring samt för de rörliga delarnas smörjning.

Avgifter

Hjälpmedelslån är avgiftsfria.

Senast ändrat 20.07.2020