Serviceboende

En gravt handikappad person har rätt till serviceboende om han på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring. Då serviceboende anordnas anses en sådan person vara gravt handikappad som fortgående behöver en annan persons hjälp i de dagliga funktionerna under dygnets olika tider, eller annars synnerligen omfattande.

Kommunen är inte skyldig att ordna serviceboende, ifall tillräcklig omsorg om den gravt handikappade inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.

Tjänsterna i anslutning till serviceboende kan ordnas i den egna bostaden genom behövliga ändringsarbeten i bostaden och t.ex. med hjälp av hemvården, stöd av närståendevård, avlöning av en personlig assistent, eller genom att kombinera dessa tjänster.

Serviceboende kan också ordnas i servicehus, varvid servicehusets personal svarar för den vård, omvårdnad och övervakning som klienten behöver, och en personlig assistent i första hand hjälper klienten utanför servicehuset.

Ansökan om handikappservice
Du kan fylla i, skicka och spara blanketten elektroniskt.
För att kunna skicka blanketten elektroniskt krävs att du identifierar dig.
Vid behov kan du också skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.
Tilläggsinformation om ifyllningsinstroktioner

Serviceproducenter för boendetjänster för utvecklingsstörda

Innan en serviceproducent kan ansöka om att bli servicesedelproducent ska producenten vara införd i registret över anmälnings- och/eller tillståndspliktiga privata socialtjänster eller i registret över tillståndspliktig hälso- och sjukvård.

Ansökan till serviceproducent med servicesedel för boendetjänster för utvecklingsstörda

Ansökan till serviceproducent med servicesedel för utvecklingsstördas dag- och arbetsverksamhet

Boendetjänster för utvecklingsstörda i Sibbo kommun - regelbok

Utvecklingstördas dag- och arbetsverksamhet - regelbok servicesedel (på finska)

Suomeksi

Senast ändrat 18.05.2020