Privata socialvårdstjänster

Privata serviceproducenter kan sälja sina tjänster momsfritt till personer som är i behov av socialvård förutsatt att socialmyndigheterna utövar tillsyn över verksamheten. Tjänstebehovet kan bero på att klienten har nedsatt funktionsförmåga eller på övriga privata orsaker som gör det svårt för klienten att klara av vardagen.

I Skatteförvaltningens anvisningar definieras följande tjänster som socialvårdstjänster: Verksamhet som har till syfte att sörja för vården av barn och ungdomar, barndagvården, åldringsvården, omsorgen om utvecklingsstörda, andra tjänster och stödåtgärder för handikappade, missbrukarvården samt annan motsvarande verksamhet.

Till exempel äldre personer och långtidssjuka kan köpa dessa tjänster momsfritt ifall serviceproducenten uppfyller vissa krav. Försäljningen av tjänster utan moms förutsätter att den privata serviceproducenten har gjort en anmälan om privata socialvårdstjänster till den kommun på vars område producenten erbjuder sina tjänster.

Tillhandahållande av momsfria socialvårdstjänster förutsätter att tjänsteproducenten:

1. Gör en anmälan om verksamheten till kommunen (Regionförvaltningsverkets blankett med bilagor)
2. Utarbetar en plan för egenkontroll (detaljerad beskrivning av verksamheten och kvaliteten, Valviras blankett ska bifogas som bilaga)
3. Utarbetar tillsammans med klienten en serviceplan
4. Utarbetar tillsammans med klienten ett serviceavtal

I registret som upprätthålls av kommunen ska hemvårdens stödtjänster och privat dagvård införas. Övriga tjänster införs i register som handhas av regionförvaltningsverket eller Valvira. Kommunen ger utlåtanden även om dessa tjänster samt övervakar verksamheten på sitt område.

Länkar

Mer information om tjänsters momsfrihet och kommunens tillsynsskyldighet samt blanketter för registrering av privata producenter:

www.skatt.fi ( "momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster")
Valvira: Service och vård som ges hemma (riksomfattande tillsynsprogram för social och hälsovården)
Valvira: Bestämmelser inom socialvården
Regionförvaltningsverket: Anmälan om privat socialservice
Valvira: Blankett för egenkontrollplan inom socialservicen
eller Suomen kotipalvelutyöyhdistys blankett (Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut) finns enbart på finska

• Registerbeskrivning
Elias (serviceplan och serviceavtal på finska)

 

Suomeksi

Senast ändrat 28.10.2020