Intressebevakning

En intressebevakare kan förordnas för en person som inte själv förmår bevaka sina intressen eller sköta sådana angelägenheter som rör sig själv eller sin förmögenhet och som kräver skötsel och inte på annat sätt blir sakenligt skötta. Förordnande av en intressebevakare är det sista alternativet.

Intressebevakarens uppgifter

Intressebevakaren bevakar sin huvudmans intressen och representerar honom/henne i ärenden som den förordnats att sköta. Oftast förordnas en intressebevakare för att sköta huvudmannens ekonomiska angelägenheter. Intressebevakaren ska dessutom se till att huvudmannen får ändamålsenlig vård, omvårdnad och rehabilitering. En intressebevakare kan också förordnas att enbart sköta en särskild uppgift, till exempel sälja en fastighet på sin huvudmans vägnar. Det är också möjligt att en intressebevakare förordnas att representera sin huvudman i angelägenheter som rör sjuk- eller hälsovård, men det är ovanligt.

Vem förordnas till intressebevakare?

Intressebevakaren är ofta personens barn, make/maka eller en annan betrodd person. Till intressebevakare kan även förordnas en allmän intressebevakare som sköter uppgiften på arbetets vägnar. Allmänna intressebevakningstjänster ordnas vanligen av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas servicestället i Borgå.

Förordnande av en intressebevakare

Processen för att förordna en intressebevakare inleds antingen med ett meddelande eller en ansökan. Vem som helst kan göra en anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om en person som är i behov av intressebevakning. Efter att myndigheten mottagit anmälan börjar den reda ut huruvida personen som beskrivits i anmälan är i behov av intressebevakning.

En person som själv anser sig behöva en intressebevakare och förstår innebörden av saken samt ber att en viss person förordnas till hans eller hennes intressebevakare kan göra en ansökan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller direkt till tingsrätten för att få en intressebevakare förordnad.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller tingsrätten förordnar en intressebevakare för en person.

Övervakning av intressebevakaren

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata övervakar intressebevakarens verksamhet bland annat genom att granska konton och bevilja tillstånd för de viktigaste rättshandlingarna. En intressebevakare ska föra bok över huvudmannens tillgångar, skulder och över vad som har hänt under redovisningsperioden samt årligen ge myndigheten en redovisning (s.k. årsredovisning) över skötseln av sin huvudmans angelägenheter.

Fråga mer:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Östra Nylands rättshjälpsbyrå

Läs mer:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (förmyndarskap och intressebevakning)
oikeus.fi (broschyrer)
Hur tryggar jag att min vilja blir respekterad? Handbok i att förbereda sig juridiskt . Nikumaa H, Koponen E (red.) . Finlands minnesspesialister rf publikationer 2/2016. Helsingfors: Lönnberg Painot Oy, 2016.

Suomeksi

Senast ändrat 23.07.2020