Patientombudsman

Patientombudsmannen bistår vid behov de patienter som är missnöjda med den hälso- och sjukvård eller det bemötande de fått och därför vill göra en anmärkning eller en anmälan om patientskada.

Patientombudsmannen ger patienten och de anhöriga råd och vid behov assistans i frågor som avses i patientlagen, om patienten är missnöjd med vården eller bemötandet.

Patientombudsmannen tar inte ställning till medicinska vårdbeslut, ger inga utredningar och fattar inte beslut i ärenden.

Social- och patientombudsmannen kan nås per telefon, e-post eller personligt besök och nu även via en skyddad distansmottagning. Kunden eller patienten kan delta i en på förhand överenskommen distansmottagning via sin egen dator eller smarttelefon.

Du kan kontakta social- och patientombudsmannen ifall du är missnöjd med hur du blivit bemött eller med servicen inom social- eller hälsovården eller om du behöver råd gällande dina rättigheter inom social- och hälsovården.

Även klienternas och patienternas anhöriga och andra närstående, kommuninvånare och samarbetspartners kan kontakta social- och patientombudsmannen.

Social- och patientombudsmannen betjänar den kommunala social- och hälsovården, dagvården och de privata socialvårdsenheterna. Social- och patientombudsmannens service är gratis för invånarna i kommunen.

Lagen om patientens ställning och rättigheter, patientlagen (785/1992) trädde i kraft 1.3.1993. Patienten har rätt till en god hälso- och sjukvård samt ett gott bemötande i anslutning till vården. Vården av patienten ska ordnas och patienten bemötas så att hans människovärde inte kränks och att hans övertygelse och integritet respekteras. I lagen betonas även patientens rätt till information och självbestämmanderätt, rätt till aktivt deltagande i vården samt en minderårig patients ställning.

Kontaktuppgifter

Patientombudsmannen är anträffbar per telefon 044 729 7987 på må-to kl 9-12.

SuomeksiSenast ändrat 17.03.2020